Historia

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim ul. 29 Listopada 10, 86-050 Solec Kujawski

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim ul. 29 Listopada 10, 86-050 Solec Kujawski
  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyŚrodowiskowy Dom Samopomocy
  • StanowiskoKierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-07-06
  • Termin składania dokumentów2018-07-31
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim”
  • Miejsce składania dokumentóww Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
   • posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy, np. pedagogika, psychologia, praca socjalna;
   • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (art. 122 ustawy
   o pomocy społecznej);
   • posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
   • znajomość regulacji prawnych, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych w zakresie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
   • umiejętność obsługi komputera z oprogramowaniem Microsoft Office.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• predyspozycje umożliwiające pozytywny kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz predyspozycje do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
   • znajomość zagadnień dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, o pożytku publicznym i wolontariacie;
   • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i programów krajowych;
   • umiejętność kierowania pracą zespołu;
   • zdolności logistyczno-organizacyjne;
   • komunikatywność i kreatywność;
   • zaangażowanie w realizowaniu powierzonych zadań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
   • nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych;
   • administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie;
   • kierowanie rehabilitacją społeczną i psychiatryczną opieką zdrowotną podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:
   o przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy;
   o pozyskiwanie oraz utrzymanie wymaganego stanu uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy;
   o zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji programów wspierająco-aktywizujących realizowanych w grupach terapeutycznych;
   o nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami (opiekunami) podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy;
   o zapewnienie i utrzymanie wymaganego zakresu i poziomu usług Środowiskowego Domu Samopomocy;
   • współpraca z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, jego przedstawicielami, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, szkołami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy;
   • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy oraz przełożonego względem pracowników tej jednostki;
   • opracowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz sporządzenie sprawozdań;
   • przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>