Historia

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy
  • Wydział:Biuro Nadzoru Właścicielskiego
  • Miejsce pracyUrząd Miejski
  • Stanowiskopodinspektor ds. nadzoru właścicielskiego
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-02-13
  • Termin składania dokumentów2019-02-25
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego”.
  • Miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • 3 letni staż pracy,
   • ukończone studia wyższe magisterskie - prawo, administracja,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, o księgach wieczystych i hipotece, o samorządzie gminnym, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
   • obsługa komputera, znajomość oprogramowania z pakietu Microsoft Office.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych (część opisowa i część graficzna) oraz bieżąca aktualizacja ewidencji, zgodnie z katastrem nieruchomości prowadzonym przez starostę oraz zgodnie z decyzjami administracyjnymi.
   2. Prowadzenie ewidencji dokumentów urzędowych, takich jak: decyzje administracyjne, akty notarialne, postanowienia sądowe itd., będących podstawą zmian stanu faktycznego i prawnego nieruchomości komunalnych.
   3. Prowadzenie i aktualizacja rejestru nieruchomości gminnych, będących we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych.
   4. Przygotowywanie informacji i sprawozdań w zakresie zestawień zbiorczych nieruchomości komunalnych dla potrzeb tut. urzędu, RIO i GUS.
   5. Prowadzenie zestawień i wykazów, takich jak:
   • ewidencja nieruchomości GZN, bezpośrednio zarządzanych przez Burmistrza,
   • wykaz nieruchomości gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym,
   • ewidencja dróg, według danych z katastru nieruchomości,
   • rejestr służebności dot. nieruchomości komunalnych, w tym: nieruchomości władnących i nieruchomości obciążanych służebności,
   • ewidencja nieruchomości tworzących Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim.
   6. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji gminnych jednostek organizacyjnych i spółek, w których Gmina ma udziały lub akcje.
   7. Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości z terenu Gminy Solec Kujawski oraz prowadzenie i aktualizacja operatu nazewnictwa ulic .
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>