Historia

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7
  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:Wydział Gospodarowania Mieniem / Referat Nieruchomości
  • Miejsce pracyUrząd Miejski
  • Stanowiskoreferent ds. nieruchomości
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-09-23
  • Termin składania dokumentów2020-10-05
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. nieruchomości”.
  • Miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. nieruchomości”.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • ukończone studia wyższe magisterskie, preferowane prawo lub administracja,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, o księgach wieczystych i hipotece, o samorządzie gminnym, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• obsługa komputera, znajomość oprogramowania z pakietu Microsoft Office
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w zasobie gminy w dzierżawę, najem lub użyczenie, w tym m. in.:
   • prowadzenie ewidencji,
   • przygotowywanie propozycji aktów prawnych i zmian do aktów prawnych w zakresie będącym przedmiotem zakresu czynności, tj.: zarządzeń i uchwał
   • przygotowywanie wszelkich dokumentów i korespondencji związanej z zawarciem i wypowiedzeniem umów dzierżawy, najmu lub użyczenia,
   • przygotowanie i przeprowadzenie procedury związanej z oddaniem nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie.
   2. Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym, w tym m. in.:
   • prowadzenie ewidencji,
   • aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
   • przygotowywanie wszelkich dokumentów i korespondencji związanej ze sprawami dotyczącymi użytkowania wieczystego,
   3. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek użytkownika wieczystego, w tym m. in.:
   • sporządzanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
   • przyjmowanie wniosków i sprawdzenie ich pod względem merytorycznym i formalnym
   • przygotowywanie wszelkich dokumentów i korespondencji związanej z przekształceniem,
   • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
   • przygotowywanie projektu decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
   • prowadzenie ewidencji
   4. Sporządzanie faktur, w tym m. in. z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży nieruchomości i użytkowanie wieczystego.
   5. Sprawowanie kontroli w zakresie zgodności stanu faktycznego użytkowania nieruchomości oddanej w dzierżawę, najem oraz użyczenie z warunkami określonymi w umowie.
   6. Sporządzanie „kart ewidencji ubezpieczonego” i informacji o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne rolników do celów emerytalno – rentowych.
   7. Prowadzenie spraw dot. jednostek organizacyjnych Gminy i spółek,
   w których Gmina posiada udziały lub akcje, a także aktualizacja ewidencji jednostek organizacyjnych, spółek i stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem.
   8. Prowadzenie w formie elektronicznej rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Solec Kujawski, dokonywanie zmian wpisów i wydawanie odpisów z rejestru.
   9. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem przez Gminę, stosownie do obowiązujących przepisów, spółek prawa handlowego, a także spraw dotyczących przystępowania Gminy do spółek prawa handlowego i wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) oraz ich likwidacji.
   10. Prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem, nabywaniem i zbywaniem przez Gminę udziałów i akcji.
   11. Współpraca z organami spółek oraz innymi wspólnikami i akcjonariuszami, w których Gmina ma udziały lub akcje.
   12. Harmonogram wpłat składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń i jego realizacja.
   13. Prowadzenie sprawozdawczości.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegóły znajdują się w załączniku
  • Lista wybranych kandydatówPani Anna Pniewska
  • Uzasadnienie wyboruBurmistrz Solca Kujawskiego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, wybrano kandydatkę Panią Annę Pniewską zam. w Solcu Kujawskim.
   UZASADNIENIE WYBORU:
   Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zyskując tytuł magistra - specjalizacja administracja samorządowa.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wchodzących w zakres spraw związanych z oddaniem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w zasobie gminy w dzierżawę, najem lub użyczenie, spraw związanych z nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym oraz spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek użytkownika wieczystego, co w ocenie komisji konkursowej rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku referenta ds. nieruchomości.

   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
   Magdalena Rudna-Plewa
   Sekretarz Gminy Solec Kujawski

   Solec Kujawski, 12.10.2020 r.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>