Historia

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze - Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze - Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego  w Solcu Kujawskim
  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
  • Wydział:Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Solcu Kujawskim
  • StanowiskoDyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-01-04
  • Termin składania dokumentów2021-01-14
  • Sposób składania dokumentówOferty pracy należy składać z zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
   • ukończone wyższe studia magisterskie – kierunek: budownictwo;
   • posiadanie 5-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
   • znajomość regulacji prawnej z zakresu ustaw: prawo budowlane, o zamówieniach publicznych, o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, o rewitalizacji, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne;
   • znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
   • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i programów krajowych, w szczególności przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, realizacji oraz rozliczania rzeczowego i finansowego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• preferowane doświadczenie zawodowe w przedmiocie realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego;
   • preferowane doświadczenie zawodowe w przedmiocie posiadania 10-letniego doświadczenia w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych z dofinansowaniem unijnym, w tym sprawowania funkcji koordynatora lub kierownika projektu na minimum 5 projektach;
   • preferowane doświadczenie zawodowe w przedmiocie planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności przy opracowywaniu planów inwestycyjnych, zorganizowania procesu inwestycyjnego;
   • preferowane doświadczenie w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego;
   • preferowane posiadanie uprawnień budowlanych;
   • umiejętność kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym;
   • umiejętność syntezy danych i umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność negocjowania;
   • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, uczciwość, odporność na stres, zdolności organizacyjne;
   • dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office;
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o: samorządzie gminnym,
   pracownikach samorządowych, finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   • ukończone studia podyplomowe: w zakresie prawa zamówień publicznych;
   • umiejętność kierowania pracą zespołu;
   • zdolności logistyczno-organizacyjne;
   • komunikatywność i kreatywność;
   • zaangażowanie w realizowaniu powierzonych zadań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
   2. Kierowanie pracą referatów, biur, zespołów i samodzielnych stanowisk wchodzących w skład Wydziału.
   3. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji gminnych, w tym m.in.:
   - współpraca z projektantami, wykonawcami, inspektorami nadzoru oraz służbą archeologiczną,
   - udział w przygotowaniu umów na projekty, nadzory i roboty budowlane,
   - udział w odbiorach zadań inwestycyjnych i rozruchach technologicznych inwestycji,
   - udział w przygotowaniu dokumentów i wniosków do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji gminnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   4. Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z planowaniem przestrzennym Gminy, w tym m.in.:
   - koordynacja procedur dotyczących sporządzania: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
   - koordynacja procedur dotyczących sporządzania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego, o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   - udział w spotkaniach gminnej komisji urbanistycznej,
   - udział w dyskusjach publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium oraz w projektach planów miejscowych,
   - koordynowanie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego.
   5. Koordynacja i nadzorowanie działań związanych z zamówieniami publicznymi;
   6. Koordynacja i nadzorowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:
   - koordynowanie działań na etapie składani dokumentów aplikacyjnych;
   - koordynowania działań na etapie rozliczania uzyskanych środków finansowych,
   - prowadzenie sprawozdawczości związanej z pozyskanymi funduszami,
   - współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania, realizacji i rozliczania projektów.
   7. Sporządzanie projektów planów inwestycyjnych na dany rok budżetowy i projektów wieloletnich planów inwestycyjnych.
   8. Udział w przygotowywaniu materiałów strategicznych Gminy w tym m.in.:
   - materiałów do projektu wieloletniego programu inwestycyjnego,
   - analiza i w opiniowanie dokumentów strategicznych Gminy pod katem realizacji inwestycji gminnych i planowania przestrzennego.
   9. Współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej w zakresie niezbędnych do realizacji inwestycji oraz zadań związanych z planowaniem przestrzennym Gminy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegóły w załączniku.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>