Historia

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wazne do chwili zmiany miejsca zameldowania, nie dłużej jednak niż do upływu terminu zameldowania
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UMiG
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby oraz nowego miejsca zameldowania, a także potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;
   2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem UE, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
   3. Cudzoziemiec niebędący obywatelem UE dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany;
   4. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
  • Opłaty 17 zł za wydanie zaświadczenia na wniosek
  • Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno - techniczna
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 9, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.)

   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
   września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania
   formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j.
   Dz. U. z 2015 r., poz.852);
   3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w (Dz. U. z 2016 r., poz.
   1990 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>