Historia

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową). Postępowanie kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby; 2. Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - nie później niż KARTA USŁUG NR 10 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski, 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7 tel. (52) 387 01 04, fax (52) 387 12 53 www.soleckujawski.pl w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UMiG
  • Telefon kontaktowy 52 387 10 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. Dowód osobisty lub paszport;
   2. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej;
   3. Do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić;
   4. Potwierdzenie wniesienia opłaty;
   5. Wypełniony i podpisany druk odpowiednio „Zgłoszenie pobytu stałego” lub zgłoszenie pobytu czasowego.
  • Opłaty 1. Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek w I instancji (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm., załącznik: „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” cz. I nr 53 kol. III). 2. Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym zwolniona od opłaty skarbowej. (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm., załącznik: „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” cz. I nr 53 kol. IV punkt 1).
  • Tryb odwoławczy od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, który wydał decyzję (art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego). Uwagi: Brak. Podstawa prawna:
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 10, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.);
   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 852);
   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2016, poz. 23);
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>