Historia

Odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Wydział Wydział Utrzymania Miasta
  • Termin załatwienia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ zawiadamia stronę postępowania.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Szczuryk
  • Miejsce załatwienia WUM ul. Toruńska 8a, pok. 2
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 25
  • Miejsce odbioru WUM ul. Toruńska 8a, pok. 2
  • Wymagane dokumenty 1. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
   a) pisemny wniosek, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, rodzaj ulgi (odroczenie terminu płatności lub odroczenie zapłaty zaległości wraz z odsetkami), okres i wysokość zobowiązania, wskazanie proponowanego terminu odroczenia i argumentów stanowiących, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania w zaproponowanym terminie oraz uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego (nadzwyczajne i losowe zdarzenia powodujące brak możliwości uiszczenia należnego zobowiązania w ustawowym terminie),
   b) oświadczenie o sytuacji majątkowej,
   c) kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację finansowo-majątkową wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe (m.in. dokumenty obrazujące uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki),
   d) inne dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mają wpływ na wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.
   2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
   a) pisemny wniosek, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, rodzaj ulgi (odroczenie terminu płatności lub odroczenie terminu zapłaty zaległości wraz z odsetkami), okres i wysokość zobowiązania, wskazanie proponowanego terminu odroczenia i argumentów stanowiących, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania w zaproponowanym terminie oraz uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego (nadzwyczajne i losowe zdarzenia powodujące brak możliwości uiszczenia należnego zobowiązania), formę pomocy o jaką wnioskuje przedsiębiorca na podstawie art. 67 b § 1 pkt 1-3 Ordynacji podatkowej (ulga nie stanowiąca pomocy publicznej, ulga stanowiąca pomoc de minimis, ulga stanowiąca pomoc publiczną),
   b) oświadczenie o sytuacji majątkowej,
   c) kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację finansowo-majątkową wnioskodawcy (m.in. dokumenty obrazujące kondycję finansową wnioskodawcy),
   d) oświadczenia lub zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis,
   d) inne dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mają wpływ na wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

  • Opłaty nie podlega
  • Tryb odwoławczy odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 12, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
   2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
   3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>