Historia

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy
  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wnosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wazne do chwili zmiany miejsca zameldowania, nie dłużej jednak niż do upływu terminu zameldowania
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres powyżej 3 miesięcy.
   Wymagane dokumenty i wnioski:
   1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby oraz nowego miejsca zameldowania a także potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu;
   2. Dowód osobisty lub paszport;
   3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - może nim być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
   Zameldowania można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. W powyższej sytuacji należy dodatkowo dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu lub odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel, który nie posiada tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

  • Opłaty 17 zł za wydanie zaświadczenia na wniosek
  • Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno - techniczna
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 5, stanowiącego załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług Nr 5

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>