Informacja dla podmiotów gospodarczych – odpady

Informacja dla podmiotów gospodarczych dotycząca zmian w zakresie
wytwarzania odpadów i ich gospodarowania.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.01.2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach / ogłoszona w Dz. U. z dnia 08.01.2013 r., poz. 21/. Ustawa ta uchyla i jednocześnie zastępuje w swoim brzmieniu dotychczasową ustawę o odpadach z dnia 27.04.2001 r. /tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243; ze zm./.

 Nowa ustawa o odpadach wprowadza poważne zmiany w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie wytwarzania odpadów oraz gospodarowania odpadami. W tym m.in.:

I.  W zakresie wytwarzania odpadów.

  1. Nowa ustawa całkowicie znosi obowiązek uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie wytwarzania odpadów, w formie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Dotychczas te kwestie regulował art. 19 i 20 ustawy o odpadach z 2001 r. W nowej ustawie o odpadach (z 2012 roku) brak jest analogicznych przepisów. Ponadto art. 231 ust. 1 nowej ustawy o odpadach wskazuje jednoznacznie, że „decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (…) wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”.
  2. Analogiczna zasada dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach. To znaczy-na chwilę obecną nie ma już obowiązku przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami. Dotychczas te kwestie regulował art. 24 ustawy o odpadach z 2001 r. W nowej ustawie o odpadach (z 2012 roku) brak jest analogicznych przepisów.

 Ponadto art. 231 ust. 2 nowej ustawy o odpadach wskazuje jednoznacznie, że „informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”

  1. Tak więc z dniem 23.01.2013 r. wygasły wszystkie wydane dotychczas przez Starostę Bydgoskiego decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (niezależnie od tego na jaki czas zostały wydane), a także straciły ważność wszystkie przyjęte dotychczas informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami.
  2. Na chwilę obecną jedyną istniejącą w przepisach formą uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie wytwarzania odpadów, jest obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów-zgodnie z zasadami określonymi w art. 180-184 ustawy Prawo ochrony środowiska.

IIGospodarowanie odpadami (przetwarzanie i zbieranie).

  1. Nowa ustawa o odpadach z roku 2012 r. wprowadza nowe pojęcie „przetwarzania odpadów”, przez które rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

 Stąd też na chwilę obecną nie wydaje się już odrębnych zezwoleń na odzysk lub na unieszkodliwianie odpadów. Zamiast tego-zgodnie z art. 42 nowej ustawy o odpadach-udzielane zezwolenie w w/w zakresie nosi nazwę „zezwolenia na przetwarzanie odpadów”.

  1. Nowe przepisy wprowadzają również pewne dodatkowe wymogi formalne-co do treści wniosków o udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów oraz w zakresie zbierania odpadów.

Szczegóły w w/w zakresie zostały ujęte w specjalnych drukach wniosków przygotowanych i umieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w dziale: „Załatwianie spraw w Starostwie”

  1. Zwracamy również uwagę na art. 232 nowej ustawy o odpadach z 2012 r. Przepis ten wskazuje, że zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Po tym czasie wszelkie zezwolenia w w/w zakresie wygasają-niezależnie od tego na jaki czas zostały one udzielone.

Stąd też podmioty, które uzyskały takowe zezwolenia-chcąc kontynuować prowadzoną obecnie działalność-będą zobowiązane do uzyskania, w przeciągu 2 lat, nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami, zgodnie z nowymi zasadami określonymi w ustawie o odpadach z 2012 r.

 Informacji udziela Główny specjalista w Starostwie Powiatowym Pan Rafał Kaszewski tel. 52 582 64 89.

**********

Ogłoszenie w sprawie opłat korzystania ze środowiska w 2013 roku….

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>