Ławnicy – kadencja 2020 – 2023

K O M U N I K A T

w sprawie wyboru ławników przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim na okres kadencji 2020-2023

Rada Miejska w Solcu Kujawskim zawiadamia, że do 28 czerwca 2019 roku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego i do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – kadencja 2020 – 2023.

Pismami z dnia 20 maja 2019 r. Nr A-1301-4/19 Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, podał liczbę ławników, którą Rada Miejska w Solcu Kujawskim wybierze na kadencję 2020-2023:

  • do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy3 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy;
  • do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – 3 ławników.

Mając na względzie powyższe, w oparciu przepisy rozdziału 7  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693), informujemy o procedurze wyboru ławników:

Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim, w terminie do 28 czerwca 2019 r., mogą zgłaszać:
– prezesi właściwych sądów,
– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
– co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Solec Kujawski

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępnia się w Biurze Rady Miejskiej, pok. 11 /I piętro/ lub dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości gov.pl/sprawiedliwosc oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim w zakładce „Ławnicy – kadencja 2020 – 2023”.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1/ informację  z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą  zgłaszanej osoby;
2/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5/ dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczna lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób, zgłaszających kandydata.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania  co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat,
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
– adwokaci i aplikanci adwokaccy,
– radcy prawni i aplikanci radcowscy,
– duchowni,
– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
–  funkcjonariusze Służby Więziennej,
– radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego i do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dokona Rada Miejska w głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku 2019 roku.

Zgłoszenia należy składać do 28 czerwca 2019 r. w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, pokój nr 11 /I piętro/

 Informacja tel. 387 01 12 – Biuro Rady Miejskiej lub 387 01 03 – Sekretarz MiG Solec Kujawski – Magdalena Rudna – Plewa

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają w/w wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Dokumenty kandydata na ławnika, który nie został wybrany należy odebrać w terminie 60 dni od daty przeprowadzenia wyborów.

Bartłomiej Czaki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>