LICP – o znaczeniu gminnym – budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, obręb Chrośna

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach o numerach ewidencyjnych 125/3, 151/6, 79/7, 79/8, 76/2, 148/1, 149/5, 149/1, 150/1, 151/2, 79/5, obręb ewidencyjny Chrośna [Nr 0001], gmina Solec Kujawski.

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 lutego 2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego (WIPP-BPP.6733.1.2.2018)

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy (obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2018r., WIPP-BPP.6733.1.6.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydanej decyzji (obwieszczenie z dnia 23 maja 2018r., WIPP-BPP.6733.1.10.2018)

Informacje

Rejestr zmian