MPZP – „droga krajowa nr 10 – częsć północna” w Solcu Kujawskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – częsć północna” w Solcu Kujawskim

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XLIV/365/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018r.

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – częsć północna w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

3. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – częsć północna w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)


4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 27 wrzesnia 2018r., NNZ.42.1.SK.6.2018),

b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (uzgodnienie z 16 października 2018r., WOO.411.196.2018.AT).


5. Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim oraz do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim –  opracowanie wraz z częścią graficzną

Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim oraz do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim –  opracowanie (aktualizacja) wraz z częścią graficzną


6. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 07 października 2020r., NNZ.9022.1.369.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – opinia


7. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 października 2020r., WOO.410.284.2020.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  opinia


8. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 28 października 2020r., NNZ.42.1.SK.6.2018.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  opinia


9. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU „DROGA KRAJOWA NR 10 – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA” W SOLCU KUJAWSKIM  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (wyłożenie w dniach od 05 lutego 2021r. do 16 marca 2021r.)

9.1.Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wersja dostępna

9.2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim

Załącznik nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim

Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko


UWAGA!!!

Na podstawie art. 17 pkt 12) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz 293 z późn. zm.) uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpatruje Burmistrz Solca Kujawskiego


10. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2021r., NNZ.9022.1.435.2021, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opinia


11. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 września 2021r., WOO.410.299.2021.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  opinia


12. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 07 września 2021r., NNZ.42.1.SK.3.2021, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  opinia


13. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU „DROGA KRAJOWA NR 10 – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA” W SOLCU KUJAWSKIM  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (wyłożenie w dniach od 28 września 2021r. do 27 października 2021r.)

13.1.Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wersja dostępna

Informacje

Rejestr zmian