MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo

MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów ewidencyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 października 2015r. wraz z załącznikami)

2. Ogłoszenie o przystapieniu do zporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów ewidencyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo(na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2015r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

3. Ogłoszenie o przystapieniu do zporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów ewidencyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)

4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Bydgoszczy (uzgodnienie z 24 listopada 2015r., WOO.411.229.2015.AG),

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 17 listopada 2015r., NNZ.42.1.SK.2.2015)

5. DYŻUR PUNKTU INFORMACYJNEGO INWESTYCJI – Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec -Pątnów

Termin: 15.06.2016r., godz.: 8:00 – 10:00,

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7 (wejscie od ulicy 29 Listopada)

 


Materiały oraz dokumenty (punkty od 1 do 5), których publikacja nastąpiła  na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl w terminie do 02.06.2016r., dostępne są również na stronie internetowej https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ w zakładce „Archiwalny BIP – Archiwum-Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – MPZP w trakcie opracowania”


6. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2016r., WOO.410.302.2016.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów geodezyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.

7. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2016r., NNZ.42.1.SK.2.2015.2016, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów geodezyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.

8. Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo – opracowanie.

9. Link do strony internetowej, na której dostępne są wszelkie niezbędne informacje dotyczącej planowanej inwestycji: www.liniajasiniecpatnow.pl/

10. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP NA TERENIE GMINY SOLEC KUJAWSKI W CZĘSCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH: PRZYŁUBIE, WYPALENISKA, MAKOWISKA, OTOROWO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO

10.1. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

10.2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsciach obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo

–  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

–  Załącznik nr 1 – Arkusz nr 1,

–  Załącznik nr 1 – Arkusz nr 2,

–  Załącznik nr 1 – Arkusz nr 3,

–  Załącznik nr 1 – Arkusz nr 4,

–  Załącznik nr 1 – Arkusz nr 5,

–  Załącznik nr 1 – Arkusz nr 6,

–  Załącznik nr 1 – Arkusz nr 7,

–  Załącznik nr 1 – Arkusz nr 8,

–  Załącznik nr 1 – Arkusz nr 9,

–  Prognoza oddziaływania na srodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

–  Załącznik do prognozy oddziaływania na srodowisko

11. UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

12. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o przyjęciu przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 24 lutego 2017 roku Uchwały Nr XXIV/222/17 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko).

13. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odziaływania na srodowisko.

14. Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko


Informacja z dnia 8 marca 2017r., O-IF/PP/7224/2017, przesłana przez ELTEL Networks Energetyka S.A. dot. udziału kancelarii odszkodowawczych i innych podobnie działających

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian