MPZP terenu „Garbary – Powstańców – Srednia” w Solcu Kujawskim

Procedura prac planistycznych

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Garbary – Powstańców – Srednia” w Solcu Kujawskim Nr XXXIV/299/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017r.


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Garbary – Powstańców – Srednia” w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym)


3. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Garbary – Powstańców – Srednia” w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowiska


4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 04 listopada 2019r., NNZ.42.1.SK.1.2019),

b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (uzgodnienie z 12 listopada 2019r., WOO.411.164.2019.KB).

 

Informacje

Rejestr zmian