MPZP terenu „Otorowo I” położonego w obrębie ewidencyjny Otorowo, gmina Solec Kujawski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo I” położonego w obrębie ewidencyjny Otorowo, gmina Solec Kujawski

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 października 2019r.


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)


3. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko


4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 24 czerwca 2020r., NNZ.42.1.SK.2.2020),

b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

 

 

Informacje

Rejestr zmian