MPZP terenu położonego w obrębie ewidencyjny Otorowo, gmina Solec Kujawski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjny Otorowo, gmina Solec Kujawski

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019r.


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)


3. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko


4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 04 listopada 2019r., NNZ.42.1.SK.2.2019),

b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (uzgodnienie z 12 listopada 2019r., WOO.411.163.2019.KB).


5. Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski –  opracowanie wraz z częscią graficzną.


6. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2020r., NNZ.9022.1.118.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko opinia.


7. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 06 kwietnia 2020r., WOO.410.86.2020.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko opinia.


8. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2020r., NNZ.42.1.SK.2.2019.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko opinia.


9. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM OTOROWO, GMINA SOLEC KUJAWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ NA SRODOWISKO (wyłożenie w dniach od 24 czerwca 2020r. do 27 lipca 2020r.)

9.1.Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

 9.2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z załącznikiem graficznym


10. UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


11. Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przyjęciu przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia15 września 2020 roku Uchwały Nr XXI/184/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski (art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)


12. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


13. Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Informacje

Rejestr zmian