MPZP – terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski (Uchwała Nr XXXVIII/293/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r.)

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2015r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przystąpienia do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)


Materiały oraz dokumenty (punkty od 1 do 3), których publikacja nastąpiła  na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, dostępne są również na stronie internetowej https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ w zakładce „Archiwalny BIP – Archiwum-Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – MPZP w trakcie opracowania”


4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Bydgoszczy (uzgodnienie z 13 maja 2011r., WOO.411.69.2011.KJ),

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 12 maja 2011r., N.NZ-42-1-SK-1/11).

5. Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski – opracowanie

6. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2012r., N.NZ-42-1-SK-1/12, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.

7. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2012r., WOO.410.32.2012.AG, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.

8. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016r., WOO.410.190.2016.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.

9. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2016r., NNZ.1.SK.3.2016, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.

10. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 23 grudnia 2016r., WOO.410.562.2016.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

11. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 23 grudnia 2016r., WOO.610.97.2016.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

12. Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2016r., NNZ.42.1.SK.1.2016, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

13. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2017r., NNZ.42.1.SK.3.2016.2017, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

14. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2017r., WOO.410.551.2017.SŻ, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

15. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2017r., WOO.410.552.2017.SŻ, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

16. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2017r., WOO.610.121.2017.SŻ, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

17. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2018r., WOO.410.323.2018.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

18. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2018r., WOO.410.324.2018.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

19. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2017r., WOO.610.93.2018.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

20. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 03 sierpnia 2018r., NNZ.42.1.SK.2.2018, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

21. Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 03 sierpnia 2018r., NNZ.42.1.SK.3.2018, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.

22. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM CHROSNA, GMINA SOLEC KUJAWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO

22.1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

22.2. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM CHROSNA, GMINA SOLEC KUJAWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO


23. Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski


24. Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przyjęciu przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 28 czerwca 2019r. uchwały nr VIII/67/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski


25. Podsumowanie do przyjętego dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski


26. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odziaływania na srodowisko


26. Publikacja Uchwały Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 roku – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 08 lipca 2019r. poz. 3986

 

Informacje

Rejestr zmian