MPZP „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim

Procedura prac planistycznych

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim Nr XXXIV/300/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017r.


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym)


3. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)


4. Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim

Rejestr Informacji o Srodowisku karta nr 34/2018


5. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 06 grudnia 2018r., NNZ.42.1.SK.8.2018),

Rejestr Informacji o Srodowisku – karta nr 35/2018

 

b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (uzgodnienie z 21 grudnia 2018r., WOO.411.229.2018.AT)

Rejestr Informacji o Srodowisku – karta nr 1/2019


6. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019r., NNZ.42.1.SK.8.2018.2019, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

Rejestr Informacji o Srodowisku – karta nr 10/2019


7. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2019r., WOO.410.20.2019.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

Rejestr Informacji o Srodowisku – karta nr 9/2019


8. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2019r., NNZ.9022.125.2019, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko


9. Pozbawienie charakteru lasu ochronnego, stanowiącego częsć działki ewidencyjnej nr 1254/23, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski:

9.1. Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego


10. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU „TORUŃSKA – CZĘSĆ PÓŁNOCNA” W SOLCU KUJAWSKIM WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO

10.1. Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

Rejestr Informacji o Srodowisku – karta nr 5/2020


11. UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


12. Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przyjęciu przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 15 września 2020 roku Uchwały Nr XXI/185/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – część północna” w Solcu Kujawskim (art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)


13. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


14. Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Informacje

Rejestr zmian