MPZP – „ul. ks. Piotra Skargi – częsć wschodnia” w Solcu Kujawskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „ul. ks. Piotra Skargi – częsć wschodnia” w Solcu Kujawskim

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XLIV/364/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018r.


2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ul. ks. Piotra Skargi – częsć wschodnia” w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)


3. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ul. ks. Piotra Skargi – częsć wschodnia” w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)


4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 27 wrzesnia 2018r., NNZ.42.1.SK.5.2018),

b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (uzgodnienie z 16 października 2018r., WOO.411.195.2018.AT).

 

Informacje

Rejestr zmian