Pełnomocnik Burmistrza Solca Kujawskiego

        PELNOMOCNIK BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
                 Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego       

mgr inz. Krystyna Mikulska
 (52) 387 01 23
tel. kom. 608 570 488
k[dot]mikulska[at]soleckujawski[dot]pl
1. Pełnomocnik Burmistrza wykonuje zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
2. Pełnomocnik Burmistrza sprawuje funkcję Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego i nadzoruje pracę referatu i biur wchodzących w jego skład, a ponadto:

1) koordynuje i nadzoruje prace związane realizacją inwestycji gminnych,
2) koordynuje i nadzoruje prace związane z planowaniem przestrzennym Gminy,
3) koordynuje i nadzoruje prace związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,
4) koordynuje i nadzoruje prace związane z zamówieniami publicznymi,
5) organizuje i koordynuje działania w zakresie realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in. uczestniczy w spotkaniach z partnerami projektów, instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy operacyjne, zleca dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy określone czynności związane z realizacją w/w projektów,
6) sporządza projekty planów inwestycyjnych na dany rok budżetowy i projekty wieloletnich planów inwestycyjnych,
7) bierze udział w przygotowaniu dokumentów kluczowych gminy m.in. takich jak strategia rozwoju Gminy.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy nadzoruje pracę Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, w którego skład wchodzi Referat Realizacji Inwestycji, Biuro Planowania Przestrzennego oraz Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego:
1. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego należy, w szczególności:

 • realizacja inwestycji gminnych wynikających z planów inwestycyjnych;
 • realizacja zadań dotyczących planowania przestrzennego w Gminie;
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zamierzeń Gminy;
 • sporządzanie projektów planów inwestycyjnych rocznych i wieloletnich;
 • współpraca z innymi samorządami przy realizacji projektów partnerskich;
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Krystyna Mikulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. 52 387 01 23
tel. kom. 608 570 488

e-mail: k[dot]mikulska[at]soleckujawski[dot]pl

Do zadań stanowiska ds. rozwoju Gminy należy w szczególności:

 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania i realizacji projektów o znaczeniu gminnym i regionalnym, w tym między innymi: przeprawa promowa przez Wisłę, port multimodalny, zagospodarowanie terenów nadwiślańskich;
 • współpraca z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego w zakresie opracowania studiów wykonalności i innych dokumentów wymaganych przy aplikowaniu o środki finansowe z Unii Europejskie oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
 • przygotowanie we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • reprezentowanie Gminy na posiedzeniach zespołu ds. rewitalizacji dróg wodnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu) oraz zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Doliny Dolnej Wisły (Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy);
 • doradztwo w zakresie planowania strategicznego oraz prowadzenie zespołu planowania strategicznego powołanego przez Burmistrza;
 • udział w tworzeniu dokumentacji strategicznej Gminy.”

Mirosław Gębski – inspektor ds. rozwoju gminy
tel. 52 387 01 42
e-mail:m[dot]gebski[at]soleckujawski[dot]pl

 • Referat Realizacji Inwestycji:
  1) opracowanie propozycji do wieloletnich planów inwestycyjnych,

  2) opracowanie propozycji inwestycyjnych do budżetu Gminy,
  3) przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych, w tym:
  a) prowadzenie inwestycji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
  b) opracowywanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  c) sporządzanie umów na projekty, nadzory i roboty budowlane,
  d) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami komunalnymi,
  e)  rozliczanie inwestycji,
  f) współpraca z projektantami, wykonawcami, inspektorami nadzoru oraz służbą archeologiczną,
  g)  odbiór realizowanej inwestycji i udział w rozruchach technologicznych inwestycji,
  4) nadzór techniczny nad inwestycjami w okresie gwarancji,
  5) współdziałanie z Wydziałami Urzędu w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
  6) przygotowanie pisemnych odpowiedzi na bieżącą korespondencję,
  7) rozpatrywanie wniosków mieszkańców i zgłaszanie propozycji inwestycji do planów inwestycyjnych,
  8) opiniowanie przebiegu trasy przyłączy i sieci gazociągów, kanalizacji, linii energetycznych, teletechnicznych i wodociągów lokalizowanych na terenach gminnych poza pasem drogowym w zakresie zgodności z planami inwestycyjnymi,
  9) wydawanie opinii do decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej drogą w zakresie zgodności z planami inwestycyjnymi,
  10) archiwizacja dokumentacji referatu,
  11) przygotowanie materiałów do wniosków, umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych  na zadania inwestycyjne,
  12)   przygotowanie materiałów niezbędnych do rozliczania projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

  1. Grażyna Stańczak – kierownik referatu realizacji inwestycji
  tel. 52 387 01 15
  tel. kom. 608 559 116
  e-mail: g[dot]stanczak[at]soleckujawski[dot]pl

  2. Aleksandra Jabłońska – inspektor ds. inwestycji
  tel. 52 387 01 21
  e-mail: inwestycje[at]soleckujawski[dot]pl

  3. Dorota Bethke – inspektor ds. realizacji inwestycji
  tel. 52 387 01 15

  4. Paulina Ziółkowska – pomoc administracyjna
  tel. 52 387 01 21

 • Biuro Planowania Przestrzennego:

  • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz jego zmian w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • przygotowanie materiałów i analiz niezbędnych do podjęcia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • organizowanie dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium oraz w projektach planów miejscowych;
  • prowadzenie rejestru planów miejscowych;
  • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych;
  • dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych;
  • opracowanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych
   w nawiązaniu do ustaleń studium;
  • wydawanie wyrysów i wypisów ze studium oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego, w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego, w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
   o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
  • wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;
  • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
  • wydawanie postanowień w sprawie opinii do wstępnych projektów podziału nieruchomości co do zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z decyzjami o warunkach zabudowy;
  • opracowywanie koncepcji programowo – przestrzennych;
  • wydawanie zaświadczeń, informacji o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomości gruntowych;
  • wydawanie opinii dot. przeznaczenia działek zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji wraz z identyfikacją obszarów chronionych przed hałasem;
  • wydawanie opinii dot. możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
  • wydawanie opinii do miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich;
  • wydawanie opinii dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz spraw związanych z budownictwem;
  • archiwizacja dokumentacji Biura;
  • prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym;
  • opracowywanie ofert inwestycyjnych na gminne tereny;
  • przygotowanie i przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówień publicznych o wartościach poniżej progów ustalonych  w ustawie Prawo zamówień publicznych na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym;
  • współudział przy  opracowywaniu  projektów planów  rozwoju sieci drogowej
   w gminie.


  1. Iwona Konopa – Kierownik biura planowania przestrzennego
  tel. 52 387 01 22
     e-mail: budownictwo[at]soleckujawski[dot]pl

  2. Małgorzata Mandziejewska – inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
      tel. 52 387 01 22
      e-mail: m[dot]mandziejewska[at]soleckujawski[dot]pl

  3. Paweł Kaszanek – inspektor ds. planowania przestrzennego
  tel. 52 387 01 22
  e-mail: p[dot]kaszanek[at]soleckujawski[dot]pl

 • Zespół ds. Zamówień Publicznych:
  1) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedury w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych lub w regulaminie wewnętrznym;
  2) przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
  18
  3) przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego zadań realizowanych przez biuro, na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym dotyczącym zamówień publicznych o wartości poniżej progów ustalonych w w/w ustawie;
  4) udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych do postępowań realizowanych przez Biuro oraz postępowań prowadzonych w ramach kompetencji posiadanych przez wydziały;
  5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
  6) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
  7) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zamówień publicznych;
  8) archiwizacja dokumentacji.

1. Maria Klemp – inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: przetargi[at]soleckujawski[dot]pl

2. Katarzyna Michalak – inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: k[dot]michalak[at]soleckujawski[dot]pl

Zespół ds. Zamówień Publicznych:

Do zadań Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych należy, w szczególności:
1) gromadzenie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań Gminy;
2) przygotowywanie i opracowywanie wniosków o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych dla Gminy;
3) realizacja projektów z dofinansowaniem zewnętrznym zgodnie z wymaganiami programowymi w zakresie m.in.: pozyskiwania środków, sprawozdawczości, rozliczania, monitorowania;
4) koordynacja i zlecanie działań związanych z promocją projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w zakresie wynikającym z wniosków o dofinansowanie;
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
6) archiwizacja dokumentacji.

3. Karolina Bambrowicz – referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: dotacje[at]soleckujawski[dot]pl

4. Agnieszka Olejniczak – Florek – referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: dotacje[at]soleckujawski[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>