Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

  • Wydział Wydział Gospodarki Mieniem
  • Termin załatwienia 1. 1 miesiąc na wydanie postanowienia opiniującego wstępny podział nieruchomości, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, od daty wpływu kompletu dokumentów prawem wymaganych, z zastrzeżeniem w pkt.3. 2. Po złożeniu do organu ostatecznego postanowienia opiniującego wstępny podział nieruchomości i kompletu pozostałych dokumentów, a także w przypadku , gdy postanowienie nie jest wymagane, decyzja w sprawie podziału nieruchomości jest wydawana w terminie 1 miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów. 3. Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu uprzednio pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości.
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Tracewska- Rećko
  • Miejsce załatwienia UM, pok. nr 2
  • Telefon kontaktowy (52) 387 01 06
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty I ETAP :
   1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości (dostępny na http://www.bip.soleckujawski.pl, w zakładce Karty usług i wnioski)
   2. Załączniki do wniosku :
   a) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej wnioskiem (oryginał),
   b) wypis i wyrys z katastru nieruchomości (oryginał),
   c) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku ( oryginał)
   d) wstępny projekt podziału nieruchomości – oryginał (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu wydającego postanowienie).
   II ETAP :
   1.Po otrzymaniu ostatecznego postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:
   a) protokół z przyjęcia granic nieruchomości - oryginał,
   b) wykaz zmian gruntowych
   c) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
   d) mapę z projektem podziału nieruchomości wykonaną przez geodetę uprawnionego (min. 5 egz., w zależności od ilości stron postępowania)
  • Opłaty Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
  • Tryb odwoławczy 1. Od postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski wniesione w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 2. Od decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski wniesione w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 2, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096) – Art. 104
   2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U.2018.2204 ze zm.) – Dział III Rozdział 1.
   3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U.2004.268.2663).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian