Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 Zasady i tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystania to każda informacja publiczna będąca w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu) niezależnie od sposobu jej utrwalenia, która może być wykorzystana w celach innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego została wytworzona. Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej Gminy Solec Kujawski – Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, jest przestrzeganie poniższych warunków:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej
2) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
4) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim nie ponosi odpowiedzialności za:
1) przetworzenie informacji przez podmioty trzecie,
2) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania:
W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystania, która nie została opublikowana na stronach internetowych Biuletynu informacji Publicznej urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, pok. Nr 10, skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej  na platformie ePUAP lub na adres mailowy sekretariatu Urzędu: solec[at]soleckujawski[dot]pl.
W przypadku nie spełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
Informacja publiczna wytworzona w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim udostępniania jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek, jeżeli jej udostępnienie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem informacji w sposób wskazany we wniosku.
Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej oraz koszty związane z wpływem innych czynników jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Łączna wysokość opłaty nie może przekraczać sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
W przypadku decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o decyzji o warunkach udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian