Przedłużanie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres

Przedłużanie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres

  • Wydział Gospodarki Mieniem
  • Termin załatwienia Terminem załatwienia sprawy jest dzień, w którym nastąpi złożenie przez strony zgodnych oświadczeń woli
  • Osoba kontaktowa Violetta Kiełczewska
  • Miejsce załatwienia UMiG, pok. nr 4
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 28
  • Miejsce odbioru pok. nr 4
  • Wymagane dokumenty Dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres:
   1) Własnoręcznie sporządzony na piśmie wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu
   socjalnego na kolejny okres,
   2) Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
   3) Oświadczenie o wysokości dochodów*.

   Wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w terminie dwóch miesięcy poprzedzających termin wygaśnięcia umowy, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski (pok.1) lub w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji (pok.4).
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Strony umowy najmu mają prawo ją wypowiedzieć na warunkach określonych w umowie oraz wskazanych przez ustawodawcę w akatach prawnych regulujących najem lokali mieszkalnych
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług nr 3, stanowiący załącznik

  • Podstawa prawna

   a) Uchwała Nr XXXVII/343/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 625),

   b) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2016.1610 z późn. zm),

   c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.201875 z późn. zm.),

   d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459),

   e) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2017.1892).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian