Przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie ćwiczeń wojskowych

Przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie ćwiczeń wojskowych

 

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia do 7 dni
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Wilk
  • Miejsce załatwienia Budynek "B", pok. nr 30, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 14
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych:
   1.Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierzom z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.
   2.Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość uposażenia (żołdu).
   3.Zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy zawierające wysokość otrzymanego wynagrodzenia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielone przez 21 dni, wydane przez pracodawcę, stwierdzające, że zostało obliczone zgodnie z Dz.U. z 2015r., poz. 1520, a także informację o udzieleniu urlopu bezpłatnego i nie wypłaceniu za ten okres wynagrodzenia wg. wzoru załączonego do wniosku.
   Alternatywnie:
   - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego dochodu uwzględniającego wysokość dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 dni,
   -zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
   ________________________
   Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej:

   W przypadku żołnierza samotnego:
   1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
   2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).
   3. Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego,
   4.Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
   5. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został powołany do pełnienia (odbycia) służby.
   6. Oświadczenie żołnierza zawierające informację o nieoddaniu lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.
   7. Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal(dom) mieszkalny.
   W przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
   1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
   2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).
   3. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został powołany do pełnienia (odbycia) służby.
   4. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
   5. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
   6. Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza zawierające informację o nieoddaniu lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 19, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   W Karcie Usług Nr 19

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian