Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców

Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia 2 dni
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty Do spisu wyborców wpisuje się osoby, którym przysługuje prawo wybierania. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone.
   Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, czy został uwzględniony w spisie wyborców.
   Burmistrz powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.
   Każdy może wnieść do Burmistrza Solca Kujawskiego reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu

   Wymagane dokumenty i wnioski:
   Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy 1. Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców uwzględniane są w dro-dze decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego; 2. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spi-su wyborców wnoszący reklamację lub osoba skreślona ze spisu może wnieść w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 16, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian