Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości.

  • Wydział Wydział Gospodarki Mieniem
  • Termin załatwienia - 7 dni od daty złożenia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości wydane jest postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. - 7 dni od złożenia protokołu z zgodnego przyjęcia granic na gruncie wydana jest decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Tracewska- Rećko
  • Miejsce załatwienia UM, pok nr. 2
  • Telefon kontaktowy (52) 387 01 06
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty - wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
   - wypis z rejestru gruntów,
   - odpis z księgi wieczystej,
   - kopia mapy ewidencyjnej,
   - kopia uprawnień geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia,
   - opinia o prawidłowości wykonania czynności ustalenia granic przez uprawnionego geodetę.
   - stwierdzenie ze Starostwa Powiatowego o konieczności przeprowadzenia rozgraniczenia.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Na wydane postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje złożenie zażalenia. Na wydaną decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z ustalonego przebiegu granic może żądać przekazania sprawy do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w  Karcie Usług Nr 3, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn.Dz. U. z 2017.2101 ze zm.)
   – Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.z 1999.45.453)
   – Ustawa z dnia 14 czerwca 1660 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018.2096)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian