Sekretarz Gminy

         SEKRETARZ  GMINY

               mgr Magdalena Rudna – Plewa  
               (52) 387 01 44 (sekretariat urzędu)
tel. kom. 608 570 049
sekretarz[at]soleckujawski[dot]pl 
     

Sekretarz sprawuje jednocześnie funkcję Dyrektora Wydziału Organizacji.

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) nadzorowanie pracy Wydziału Wydziału Spraw Obywatelskich,
2) opracowywanie projektów zmian regulaminów, statutów oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Urzędu,
3) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska oraz zespoły pracy,
4) nadzór nad opracowywaniem przez dyrektorów wydziałów, kierowników referatów i biur, zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy,
5) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr,
6) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
7) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
8) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
9) nadzór nad sprawami związanymi z wyborami i spisami wyborców,
10) nadzór nad wykonywaniem prac kancelaryjnych w Urzędzie,
11) nadzór nad sprawami z zakresu ubezpieczenia mienia komunalnego Gminy i jednostek organizacyjnych (ruchomego i nieruchomego),
12) zapewnienie prawidłowości obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu,
13) przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, na podstawie odrębnego upoważnienia Burmistrza,
14) współpraca z jednostkami, podmiotami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkańcom gminy (Policja, OSP, WOPR),
15) inicjowanie narad pracowniczych,
16) koordynacja zadań związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej
17) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Sekretarz Gminy Solec Kujawski nadzoruje pracę Wydziału Organizacji, w skład którego wchodzi Referat Organizacyjny, Referat Edukacji, Biuro Rady Miejskiej oraz Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych.

Wydział Organizacji:

1. Do zadań Wydziału Organizacji należy, w szczególności:
1) przygotowywanie projektów zmian regulaminów, statutów,
2) ewidencja przepisów prawa miejscowego,
3) prowadzenie spraw w zakresie oświaty,
4) prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu,
5) nadzór nad organizacją pracy wydziału,
6) przygotowywanie propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
7) koordynowanie działań w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej,
8) koordynowanie działań w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi Gminy,
9) koordynowanie pracy Biura Rady w zakresie realizowanych zadań,
10) koordynowanie działań w zakresie informatyzacji Urzędu i rozwoju systemów informatycznych
11) koordynowanie spraw z zakresu Archiwum Zakładowego.

Magdalena Rudna – Plewa – Dyrektor Wydziału Organizacji
tel. 52 387 01 44
tel. kom. 608 570 049

e-mail: sekretarz[at]soleckujawski[dot]pl

 • Referat Organizacyjny:

  • Do zadań Referatu Organizacyjnego należy, w szczególności:
   • organizacja pracy Urzędu, w tym zapewnienie materialno-technicznych warunków pracy;
   • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, z wyjątkiem szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli;
   • podejmowanie działań w celu minimalizacji bezrobocia, w tym organizowanie i nadzorowanie zatrudniania osób bezrobotnych w ramach zatrudnienia subsydiowanego;
   • prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników;
   • organizacja przygotowania zawodowego, staży i praktyk zawodowych w Urzędzie;
   • współudział w organizowaniu i przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendów pod kierownictwem urzędnika wyborczego, w tym w zakresie informatyzacji;
   • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – wprowadzanie i aktualizacja danych;
   • przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków;
   • prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
   • przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej;
   • prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
   • prowadzenie ewidencji katalogu usług świadczonych w Urzędzie;
   • prowadzenie rejestru uchwał;
   • współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy w zakresie przeprowadzania zebrań
    z mieszkańcami oraz organizowania i przeprowadzania wyborów do rad sołeckich
    i zarządów osiedli;
   • przygotowywanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez kierownictwo Urzędu;
   • prowadzenie rejestru delegacji;
   • prenumerata czasopism;
   • nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
   • przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwej wewnętrznej komórki organizacyjnej Urzędu;
   • koordynacja usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, transportu dla potrzeb Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, a także ustalenie i rozliczenie kosztów z tym związanych;
   • obsługa spraw związanych z ubezpieczeniem;
   • obsługa Tablicy Ogłoszeń Urzędu;
   • utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników Urzędu;
   • zapewnienie zakupu środków czystości na potrzeby Urzędu.
   • nadzór nad sprawami ochrony przeciwpożarowej za pomocą Pełnomocnika ds. ochrony przeciwpożarowej.

  1.Katarzyna Paliwoda – Kozak – inspektor ds. kadr
  tel. 52 387 01 36
  e-mail: kadry[at]soleckujawski[dot]pl

2. Katarzyna Ciudzińska – inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 13
e-mail: biurorady[at]soleckujawski[dot]pl

3. Ilona Wierzewska – sekretarka
   tel. 52 387 01 44
   e-mail: solec[at]soleckujawski[dot]pl

4. Zbigniew Wiśniewski – pomoc administracyjna
    tel. 52 387 13 88

5. Krzysztof Szpytma – kierowca, robotnik gospodarczy, tel. kom. 604 488 115
6. Robert Nowakowski – kierowca – mechanik,
7. Tadeusz Krapiński – konserwator – kierowca OSP,
8. Marek Olejniczak – robotnik gospodarczy, OSP,
9. Marta Maciałek – pomoc administracyjna,
10. Agnieszka Kałamarska – robotnik gospodarczy, OSP,
11. Sławomir Staniszewski – robotnik gospodarczy, OSP,
12. Sebastian Miranowski – konserwator, kierowca OSP
13. Piotr Ostrowski – pomoc administracyjna

 • Referat Edukacji:

  • prowadzenie   nadzoru   nad   prawidłowym   wykonywaniem  zadań  przez podległe placówki oświatowe, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego;
  • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planu sieci publicznych przedszkoli oraz sieci szkół
   i granic ich obwodów;
  • prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół;
  • prowadzenie rejestru zezwoleń na założenie przedszkoli, szkół publicznych przez osoby prawne lub fizyczne;
  • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę;
  • realizacja spraw związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego względem szkół
   i przedszkoli, w tym w szczególności w zakresie:
  1. koordynowania prac w zakresie przygotowywania organizacji roku szkolnego
   w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach;
  2. koordynowania działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, w tym zapewnianie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możliwości edukacji w oddziałach ogólnodostępnych,
  3. organizacji roku szkolnego, w tym ustalania obowiązujących zasad organizacji,
  4. analizy arkuszy organizacji i przygotowania ich do zatwierdzenia,
  5. realizacja spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów organizacji pracy szkół i przedszkoli oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wychowanków, uczniów i pracowników w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina jest organem prowadzącym,
  6. prowadzenie spraw związanych z naborem i rekrutacją do szkół i przedszkoli publicznych,
  7. przygotowywanie zasad, standardów i procedur działań organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek prowadzonych przez Gminę,
  8. monitorowanie spraw związanych z administrowaniem mieniem przeznaczonym na potrzeby przedszkoli i szkół,
  • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań oświatowych, w tym:
  1. Systemu Informacji Oświatowej,
  2. średniego wynagrodzenia nauczycieli,
  • przygotowywanie sprawozdań, analiz i innych opracowań wynikających z zakresu realizacji zadań referatu;
  • administrowanie systemami informatycznymi referatu, a w szczególności:
  1. systemem tworzenia i obiegu arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół,
  2. oświatowymi bazami danych Systemu Informacji Oświatowej,
  3. systemami wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,
  4. aplikacja EMP@TIA– rejestracja żłobków i klubów dziecięcych;
  • wprowadzanie danych ewidencyjnych przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych
   do elektronicznego systemu RSPO;
  • przygotowywanie projektów dotyczących udzielania pełnomocnictw i upoważnień dyrektorom szkół i przedszkola,
  • prowadzenie spraw kadrowych  dyrektorów szkół i przedszkola, w tym związanych z ustalaniem wynagrodzeń, dodatków funkcyjnych, motywacyjnych, za warunki pracy, z tytułu stażu pracy oraz  udzielania urlopów;
  • organizowanie  i koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola;
  • prowadzenie prac przygotowawczych w sprawach powierzenia lub odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola;
  • dokonywanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkola, wynikających
   z zadań organu prowadzącego;
  • podejmowaniem i przeprowadzaniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
  • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach w tym, dokonywanie czynności   związanych   z   nadaniem    stopnia   awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
  • ustalanie    zasad    dofinansowywania    doskonalenia    zawodowego pracowników pedagogicznych szkół i przedszkola;
  • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza dyrektorom, nauczycielom oraz absolwentom szkół ponadgimnazjalnych;
  • prowadzenie i koordynowanie działań związanych z obsługą finansową nagród Burmistrza;
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dyrektorom i nauczycielom placówek odznaczeń państwowych, medalu Komisji Edukacji Narodowej, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra kultury i dziedzictwa narodowego;
  • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, w tym przyznawania stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych;
  • prowadzenie i koordynowaniem działań związanych z obsługą finansową stypendiów socjalnych
   i zasiłków szkolnych;
  • realizacja rządowych programów w zakresie dofinansowania zadań oświatowych;
  • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze stypendiami dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe;
  • prowadzenie i koordynowanie działań związanych z obsługą finansową stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe;
  • kontrola spełniania obowiązku nauki oraz monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego
   i rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego i nauki;
  • prowadzenie  spraw  związanych  z dofinansowaniem  kosztów  kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi  pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji  administracyjnych;
  • prowadzenie rejestru umów zawartych z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego;
  • prowadzenie i koordynowaniem działań związanych z dowozem uczniów do szkół i przedszkoli oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji, w tym przetargowej;
  • prowadzenie i koordynowanie działań związanych ze zwrotem kosztów  dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych, w tym zawieranie umów z rodzicami;
  • współpraca z Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych;
  • współpraca w prowadzeniu spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w zakresie oświaty;
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w tym prowadzenie ich rejestru;
  • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i rozliczaniem dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce;
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół;
  • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem z innymi gminami zwrotu kosztów dotacji udzielonych na wychowanków przedszkoli;
  • przygotowywanie projektów podziału środków pochodzących z subwencji oraz dotacji celowych na zadania oświatowe Gminy;
  • koordynowanie prac i przygotowywanie wniosków dotyczących przyznawania dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej;
  • przygotowywanie wniosków do Kuratorium Oświaty związanych z pozyskaniem środków finansowych na realizację zadań oświatowo-edukacyjnych;
  • rozliczanie dotacji przekazanych przez Kuratorium Oświaty;
  • przygotowywanie analiz i innych opracowań z zakresu zadań wynikających z zakresu zadań referatu, a w szczególności:
  1. analiz wyników egzaminów zewnętrznych na wszystkich poziomach nauczania,
  2. analiz stanu organizacyjnego szkół i związanych z tym kosztów,
  3. analiz demograficznych;
  • opracowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy;
  • przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty
   i wychowania.

1. Katarzyna Małecka – kierownik referatu edukacji
tel. 52 387 01 38
tel. kom. 608 559 735
e-mail: oswiata[at]soleckujawski[dot]pl

2. Sylwia Król – inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2[at]soleckujawski[dot]pl

3. Małgorzata Szuster – Czaki – inspektor ds. oświaty
tel. 52 387 01 20
e-mail: oswiata2[at]soleckujawski[dot]pl

 • Biuro Rady Miejskiej:

  • prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady i komisji Rady;
  • prowadzenie rejestru uchwał Rady;
  • prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków Rady;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z korespondencją Rady;
  • przygotowywanie materiałów na obrady sesji Rady;
  • przygotowywanie sprawozdań dotyczących informacji o radnych;
  • przekazywanie uchwał Rady organowi nadzoru;


  Katarzyna Ciudzińska – inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej

  tel. 52 387 01 13
  e-mail: biurorady[at]soleckujawski[dot]pl

 • Biuro Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych

Do zadań Biura Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych należących do Gminy oraz sieci LAN i MAN;
 • ochrona danych osobowych oraz zapewnienie warunków bezpiecznego ich przetwarzania oraz powierzania ich przetwarzania w systemach informatycznych;
 • wdrażanie informatyki i rozwój systemów teleinformatycznych w pracy Urzędu;
 • prawidłowe gospodarowanie sprzętem teleinformatycznym oraz oprogramowaniem;
 • konserwacja sprzętu komputerowego oraz innych systemów teleinformatycznych, sieci LAN i MAN należących do Gminy;
 • prowadzenie punktu informacyjnego, podawczego oraz kancelarii ogólnej urzędu;
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz i na zewnątrz Urzędu;
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych oraz sieciach MAN i LAN należących do Gminy,
 • nadzór i prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych zgłaszanych do GIODO;
 • utrzymanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;
 • stosowanie podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu, podwyższających ich kwalifikacje w obsłudze systemów teleinformatycznych oraz świadomości bezpieczeństwa informacji w Urzędzie;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów, zapytań ofertowych związanych z zakupem licencji oraz zakupem, obsługą i konserwacją sieci teleinformatycznych, sprzętem komputerowym, oprogramowaniem;
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji, oraz procedur zapewniających odpowiednią ochronę przetwarzania informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem itp.;
 • zarządzanie systemami teleinformatycznymi, sieciami LAN i MAN, stronami WWW, oraz oprogramowaniem należącymi do Gminy;
 • opracowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów dzierżawy na udostępnianie kanałów technologicznych.

1. Łukasz Stamm – Kierownik biura
tel. 52 387 01 31
tel. kom. 531 687 377

e-mail: informatyk[at]soleckujawski[dot]pl

2. Bartosz Podgórski – informatyk
tel. 52 387 0131
e-mail: informatyk2[at]soleckuajwski[dot]pl

3. Robert Urbanowicz – informatyk
tel. 52 387 01 31
e-mail: informatyk3[at]soleckujawski[dot]pl

4. Katarzyna Tomczuk – podinspektor ds. obsługi kancelarii
tel. 52 387 01 00
tel. kom. 507 795 910

e-mail: kancelaria[at]soleckujawski[dot]pl

5. Patrycja Sikora – referent ds. kancelarii
tel. 52 387 01 04
e-mail: p[dot]sikora[at]soleckujawski[dot]pl

SŁUŻBA BHP:

1. Waldemar Kwiatkowski – BHP, 1/20 etatu

Sekretarz Miasta i Gminy Solec Kujawski nadzoruje pracę Wydziału Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich:

 1. Zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich obejmuje, w szczególności:
  1) prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego;
  2) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
  3) prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych;
  4) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;
  5) sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców;
  6) prowadzenie spraw  w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie imprez masowych i zgromadzeń publicznych;
  7) prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej;
  8) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego;
  9) prowadzenie spraw z zakresu obronności, Obrony Cywilnej;
  10) prowadzenie spraw z zakresu wojskowości;
  11) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Justyna Żebrowska – Dudek – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
tel. 52 387 01 17
tel. kom. 531 687 308
meil: usc[at]soleckujawski[dot]pl

 • Urząd Stanu Cywilnego:
 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w systemie teleinformatycznym;
 • udzielanie ślubów cywilnych;
 • obsługa ślubów konkordatowych;
 • nadawanie nr PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;
 • usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 • wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i decyzji administracyjnych na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 • przyjmowanie oświadczeń na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;
 • przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawców w postaci testamentu alograficznego;
 • opracowywanie spraw z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • opracowywanie spraw z zakresu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • prowadzenia archiwum USC;
 • występowanie z wnioskiem o nadanie Medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Justyna Żebrowska – Dudek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 52 387 01 17
e-mail: usc[at]soleckujawski[dot]pl

 • Referat Spraw Obywatelskich:

  • z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego:
  1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych, w tym udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
  2. prowadzenie stałego rejestru wyborców;
  3. sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców;
  4. przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie o wymeldowanie;
  5. prowadzenie archiwum kopert dowodowych;
  6. ewidencja działalności gospodarczej, w tym wykonywanie zadań dotyczących ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych w systemie teleinformatycznym CEIDG;
  7. wydawanie zezwoleń i prowadzenie rejestru na sprzedaż wyrobów alkoholowych;
  8. obsługa spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny, Metropolitalną Kartą Seniora i Profilem Zaufanym;
  9. obsługa osób niesłyszących lub mających trudności w komunikowaniu się;
  10. realizowanie powierzonych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.
   • z zakresu Obronności, Obrony Cywilnej i Wojskowości:
  11. organizacja i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,
  12. prowadzenie rejestracji;
  13. przygotowywanie decyzji w sprawie ustalania świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe;
  14. przygotowywanie i wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacji sił zbrojnych
  15. prowadzenie akcji kurierskiej;
  16. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
  17. koordynacja i nadzór nad przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej;
   • z zakresu Zarządzania Kryzysowego:
  18. a) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy;
  19. b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

  – realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego;

  – opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu

  zarządzania kryzysowego;

  1. c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
  2. d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
  3. e) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  4. f) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  5. g) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
  6. h) nadzór nad gminnym magazynem OC;
  7. i) nadzór nad SWO gminy.
   • Do zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi należy, w szczególności:
  8. koordynowanie współpracy gminy z organizacjami oraz monitorowanie warunków jej rozwoju;
  9. udział w tworzeniu programów współpracy organizacji pozarządowych
   z Gminą;
  10. prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych, posiadających siedzibę na terenie Gminy;
  11. utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami;
  12. udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom;
  13. informowanie organizacji o prowadzonych otwartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy;
  14. podejmowanie działań na rzecz wspierania, rozwoju i aktywizacji organizacji pozarządowych w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowania;
  15. organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
  16. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przygotowywanie i ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
  17. prowadzenie kontroli realizacji zadań publicznych w zakresie merytoryczno – finansowym;
  18. współpraca z administracją rządową i samorządową, które zajmują się współpracą z organizacjami.

1. Monika Nitka – Nowicka – inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej
tel. 52 387 01 35
e-mail:ewidencja[at]soleckujawski[dot]pl

2. Katarzyna Orzechowska – Z-ca kierownika USC, inspektor ds. ewidencji ludności
tel. 52 387 01 16
e-mail: ewl[at]soleckujawski[dot]pl

3. Waldemar Fojt – inspektor ds. zarządzania kryzysowego
    tel. 52 387 01 14
tel. 531 687 734
    e-mail: gpk[at]soleckujawski[dot]pl

4. Agnieszka Wilk – inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, obrony cywilnej i spraw obronnych
tel. 52 387 01 14
e-mail: jpop[at]soleckujawski[dot]pl

wz. Agnieszki Wilk – Anna Pioterek od 5.11.2020 r. 

 • Archiwum Zakładowe:
  Do zadań Archiwum Zakładowego należy, w szczególności:
  1) przyjmowanie akt spraw do archiwum zakładowego;
  2) brakowanie akt spraw;
  3) przekazywanie akt spraw kategorii „A” do Archiwum Państwowego;
  4) prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z Archiwum Zakładowym;
  5) udostępnianie akt spraw archiwum zakładowego pracownikom Urzędu i jednostkom podległym;
  6) bieżące szkolenie pracowników w zakresie instrukcji kancelaryjnej.
 • Katarzyna Kamińska – inspektor ds. obsługi archiwum
  tel. 52 387 01 07
  meil: archiwum[at]soleckujawski[dot]pl

 


Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>