Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

  • Wydział Urząd stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UMiG w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek,
   2. dokument tożsamości - do wglądu,
   3. dokument stanowiący podstawę sprostowania,
   4. pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocni
   5. oryginał dowodu wpłaty.
  • Opłaty  39 zł – za wydanie odpisu zupełnego aktu po sprostowaniu  17 zł - opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej) kasa czynna: poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00, wtorki 8:00 – 16:00 nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
  • Tryb odwoławczy od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 3 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 24 i 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.), Art. 33, 35, 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian