Strategie, Programy, Plany

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+),

Zarządzanie realizacją „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+)

Informacja z wykonania w 2015 roku zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+),

Informacja z wykonania w 2016 roku zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+),

Ocena wykonania w roku 2016 zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+)”.

Informacja z wykonania w 2017 roku zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+),

Ocena wykonania w roku 2017 zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+)”.

Informacja z wykonania w 2018 roku zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+) wraz z oceną.

Informacja z wykonania w 2019 roku zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+) wraz z oceną.

Informacja z wykonania w 2020 roku zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+) wraz z oceną.

Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020 (+)”.Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2006 – 2013,

Informacja z realizacji zadań określonych w „Strategii Rozwoju MiG Solec Kujawski na lata 2006 – 2013″,Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2027,

Uchwała Nr XXIII/203/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27.11.2020 r.  w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2027”.

Uchwała Nr XXIX/241/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2027”.

_____________________________

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2014 – 2020,

Załącznik do w/w Programu (tabele)
Uchwała Nr XXIII/213/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020”.

– Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020”


Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032.


Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2020 roku (Uchwała RM),

Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2019 roku (Uchwała RM),

Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2018 roku (Uchwała RM),

__________________

Program Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.

Mapa – część B do Programu

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2021.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Solec Kujawski w latach 2018 – 2019.Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020 (+)PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SOLEC KUJAWSKI

1. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”

Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016r.,

Załącznik do Uchwały Nr XIII/129/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016r.

2.  Przyjęcie do realizacji „Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”

Uchwała Nr XIV/139/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r.

3. Przyjęcie do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” – aktualizacja czerwiec 2016 r.

Uchwała Nr XVII/165/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. (traci moc Uchwałą Nr LI/406/18 RM z dnia 12.10.2018 r.)

– Załącznik do Uchwały Nr XVII/165/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r. – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski

4. Przyjęcie do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” – aktualizacja październik 2018 r.

Uchwała Nr LI/406/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”

5. Przyjęcie do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski” – aktualizacja kwiecień 2019 r.

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”REWITALIZACJA – 2019 ROK – Zmiany do Gminnego Programu Rewitalizacji MiG Solec Kujawski na lata 2016 – 2023::

Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023.
– Załącznik do Uchwały Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim (GPR)

Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023.

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023″

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji MiG Solec Kujawski na lata 2016 – 2023.

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji MiG Solec Kujawski na lata 2016 – 2023.

Gminny Plan Rewitalizacji

Projekt zmian GPR (tab 25)

Projekt zmian GPR (tab 27)

Informacja podsumowująca przebieg debaty społecznej z udziałem interesariuszy rewitalizacji w ramach konsultacji społecznych z dnia 13.08.2019 r.
______________
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec kujawski na lata 2016 – 2023 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych w formie zbierania uwag z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych w formie ankiet konsultacyjnych dot. projektu zmiany GPR z dnia 27.08.2019 r.
____________________________

REWITALIZACJA 2018 – Zmiany do Gminnego Programu Rewitalizacji MiG Solec Kujawski na lata 2016 – 2023:

REWITALIZACJA

Ogłoszenie Burmistrza MiG Solec Kujawski o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023.

Obwieszczenie Burmistrza MiG Solec Kujawski o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023.

Uchwała Nr XXXIX/337/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023.

Uchwała Nr XXXV/305/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023,
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 – załącznik nr 1.

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski,

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski,

Wniosek o wydanie zaświadczenia z działka tudzież lokal znajdują się bądź nie znajdują się na obszarze rewitalizacji MiG Solec Kujawski,

Uchwała Nr XXIX/261/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 3029).

Uchwała Nr XXXII/284/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 (projekt),

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023″.

___________________

Lokalny Program Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010 – 2015,

Uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010 – 2015,

zał. 1-2 do Uchwały Nr XVIII/144/12

zał. 3-6 do Uchwały Nr XVIII/144/12

_______________________

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020, będący w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>