Stypendium szkolne 2020/2021

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Do  15 września br. można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendia szkolne na podstawie dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) przysługują:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Warunkiem otrzymania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Kryterium to jest spełnione, gdy dochód netto na osobę w rodzinie uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy kwoty 528 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy stypendialnej i spełniające powyższe kryteria składają wnioski do Burmistrza Solca Kujawskiego (Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7) nie później niż do 15 września br. (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października br.).

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miejskim, ul. 23 Stycznia 7 – punkt informacji lub ze strony internetowej urzędu.

Wnioskodawcami mogą być:

– rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza,

– pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie,

– dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt.2.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.

Kontakt telefoniczny w przypadku ewentualnych pytań dotyczących wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego: 52 387-01-20.

DRUKI DO POBRANIA:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian