Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do dokonywania czynności z zakresu prawa w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.  

Uchwała Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim. 

Uchwała Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.  

Uchwała Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/215/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2006 rok.

Uchwała Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Wzory formularzy:

Deklaracja na podatek od nieruchomości.
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
Dane o nieruchomościach.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

Deklaracja na podatek rolny.
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
Dane o nieruchomościach rolnych.
Informacja w sprawie podatku rolnego.

Deklaracja na podatek leśny.
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
Dane o nieruchomościach leśnych.
Informacja w sprawie podatku leśnego.

Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach.

Uchwała Nr IV/13/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na rok 2007.

Uchwała Nr IV/14/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Uchwała Nr IV/15/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru organów i sołectw działających na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr IV/16/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza miasta i gminy Solec Kujawski.

Uchwala Nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych.

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Uchwała Nr V/19/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie uchwlaenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2007 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r.

Uchwała Nr V/20/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie dotacji dla miasta Bydgoszcz na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu Izby Wytrzeźwień.

Uchwała Nr V/22/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007 – 2013″ będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. zo.o. w Solcu Kujawskim.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/22/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r.

Uchwała Nr V/23/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków dla miasta i gminy Solec Kujawski opracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia uprawnień, rodzajów usług i zasad ich wykonywania oraz zasad ustalania cen i opłat przy przejazdach osób niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu mikrobusami.

Uchwała Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwała Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.

Uchwała Nr V/27/07 Rady miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych.

Uchwała Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Uchwała Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. 

Uchwała Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, zabudowy mieszaniowej i zespołu dworsko – parkowego Rudy, dla obszaru organiczonego drogą krajową nr 10, wschodnimi granicami działek nr: 231/4LP, 231/16LP, południowymi granicami dz.nr:231/16LP, 232/28LP (droga gminna) i zachodnimi granicami działek nr:232/28LP, 134 (droga gminna), 232/20LP, 79/1 obręb Wypaleniska wraz z dz. nr: 95 i 102 obręb Makowiska.

Uchwała Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu Osiedla Rudy.

Uchwała Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie wyboru delegata Miasta i Gminy Solec Kujawski na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Związku Miast Nadwiślańskich.

Uchwała Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/07 Rady Miejskiej w dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2007 rok.

Uchwała Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok 2007.

Uchwała Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycje realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Uchwała Nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystapienia do scalenia i podziału terenów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami towarzyszącymi w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska, Topolowa w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów targowo – wystawienniczych, przemysłowo – składowych i usługowo – handlowych w Solcu Kujawskim uchwalonym Uchwałą Nr XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2002 r. /Dz.Urz. Woj.Kuj-Pom. Nr 38, poz. 725/.

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Uchwała Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie dotacji dla miasta Bydgoszcz na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu przedszkoli publicznych i publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Uchwała Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wyłonienia przedstawicieli miasta i gminy Solec Kujawski do Zgromadzenia Metropolitarnego Związku Gmin Bydgoskich.

Uchwała Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Uchwała Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych.

Uchwała Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/24/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia uprawnień, rodzajów usług i zasad ich wykonywania oraz zasad ustalania cen i opłat przy przejazdach osób niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu mikrobusami.

Uchwała Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Solec Kujawski o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Uchwała Nr VII/45/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2006 rok.

Uchwała Nr VII/46/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie wyboru organów Osiedli: Lesnego i Toruńskiego, działających na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/07 Rady Miejskiej z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2007 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2007 r.-po zmianach – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2007 r.-po zmianach – zał. nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009-zał.nr 3.
Plan inwestycji na 2007 r.po zmianach – zał. nr 3a.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Solec Kujawski – zał. nr 5.
Plan dotacji podmiotowych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 10.
Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2007 r. – po zmianach – zał. nr 11.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. – zał.nr 12.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne – zał.nr 14.

Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pienieżnych, do których nie stosuje się pzrepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, odraczania lub rozkładania na raty spłaty tych należności oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej. 
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek i zakładów budżetowych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2007 roku – załącznik nr 1.

Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/176/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na wykonanie projektu inwestycji komunalnej pn. „Budowa tunelu pod torami”.

Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i zmiana systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym w Solcu Kujawskim ul. Bydgoska 2″.

Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bydgoskiemu na modernizację boiska sportowego.

Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/189/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Solec Kujawskim.

Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2013″.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007-2013 – załącznik nr 1.

Zestawienie budynków i lokali w budynkach gminnych ze wskazaniem sposobu ich przeznaczenia na lata 2007-2013 – tab.nr 1
Wykaz lokali w budynkach gminnych i budynków do sprzedaży i budynków do rozbiórki – tab. nr 2,
Wykaz budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się na lokale socjalne – tab.nr 3.

Stan techniczny budynków i lokali w budynkach gminnych i administrowanych przez gminę – tab. nr 4.
Stan techniczny budynków i lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych -tab.nr 5.
Plan remontów, medernizacji, konserwacji mieszkaniowego zasobu gminy-tab. nr 6.
Wykaz budynków zlokalizowanych w strefie peryferyjnej w Solcu Kujawskim, o ktorych mowa w paragrafie 14 ust. 1 pkt 2 – tab. nr 7.
Zestawienie źródeł finansowania i wysokość wydatków w poszczególnych latach – tab.nr 8.

Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług dla obszaru organiczonego od północy rzeką Wisłą, od zachodu działkami nr 1252/3 i 1257/5, od południa ulicą Toruńską, od wschodu dz. nr 809.

Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych, produkcyjno-składowych i mieszkaniowych położonych w rejonie skrzyżowania ulicy Lesnej i linii kolejowej Bydgoszc-Toruń, uchwalonym uchwalą Nr XXII/158/2000 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2000 r. /Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2001 r. Nr 23, poz.392/.

Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole. 

Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Środowiska, zmieniającej rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 położonych w granicach miasta i gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenie statutu Osiedla Rudy.

Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia  31 sierpnia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia udziału w nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2007 roku  w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim.  

Uchwała Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskimz dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu pn.”Budowa regionalnej-lokalnej sieci szerokopasmowej, zwiększającej możliwości dostępowe do sieci globalnej (internet), realizację usług multimedialnych, V0LP i innych dużych przepustowości na terenie gmin i powiatów”.

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu pn. „Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie urzędów powiatu bydgoskiego, świeckiego i tucholskiego do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa”.

Uchwała Nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2007 roku zmieniającej uchwałę V/25/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwała Nr X/68/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2007 roku zmieniającej uchwałę Nr IV/13/07 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2007 roku.

Plan dochodów budżetowych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009-zał.nr 3.
Plan inwestycji na 2007 r. po zmianach – zał. 3a.
Plan wydtaków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zał. nr 4.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 r. po zmianach – zał. nr 6.
Plan przychodów i wydatków zkaładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 9.
Plan dotacji podmiotowych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 10.
Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 11.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 13.

Uchwała Nr X/69/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2007 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr X/71/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Uchwała Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego – Wydziału Pracy w Bydgoszczy.

Uchwała Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wyboru organów Osiedla Toruńskiego, działającego na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/13/07 Rady Miejskiej z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2007 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 1
Plan wydatków budżetowych na 2007 rok po zmianach – zał. nr 2.
Plan inwestycji na 2007 rok po zmianach – zał. nr 3a.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 r. po zmianach – zał. nr 6.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 rok po zmianach – zał. nr 9.
Plan dotacji podmiotowych na 2007 rok po zmianach – zał. nr 10.
Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 11.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2007 r. po zmianach – zał. nr 13.

Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XI/77/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XI/80/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Wzory formularzy:
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1.
Dane o nieruchomościach ZN-1/A.
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B.
Dane o wspołwłaścicelach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach ZN-1/C.
Deklaracja na podatek rolny DR-1.
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A.
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B.
Deklaracja na podatek leśny DL-1.
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1.
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A.
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B.

Uchwała Nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/238/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z 7 kwietnia 2006 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XI/82/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Solec Kujawski dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Uchwała Nr XI/83/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym gminy Solec Kujawski. 

Uchwała Nr XI/85/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia części nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XI/86/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Uchwała Nr XI/87/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Uchwała Nr XI/88/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Uchwała Nr XI/89/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Solec Kujawski do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w Stowarzyszeniu. 

Uchwała Nr XI/90/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uchwała Nr XI/91/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XI/92/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Garbary i Powstańców w granicach określonych w załączniku nr 1.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/92/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku.

Uchwała Nr XI/93/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Uchwała Nr XI/94/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Solec Kujawski o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Uchwała Nr XI/95/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwała Nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2007 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2007 r. po zmianach – zał. 1.
Plan wydatków budżetowych na 2007 r. po zmianach – zał. 2.
Plan inwestycji na 2007 r. po zmianach – zał. 3a.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 r. po zmianach – zał.6.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. po zmianach – zał. 9.
Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2007 r. po zmianach – zał. 11.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2007 r. po zmianach – zał. 13.

Uchwała Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Załączniki do Uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.

Uchwała Nr XII/98/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy gruntów.

Uchwała Nr XII/99/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/178/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie „Parku Przemysłowego” w Solcu Kujawskim. 

Uchwała Nr XII/101/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim (ul. Cisowa).
Mapka – załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/101/08.

Uchwała Nr XIII/102/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strumykowa” w Solcu Kujawskim.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/102/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strumykowa” w Solcu Kujawskim.

Rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1

Uchwała Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania p.n. „Termomodernizacja przedszkola „Promyczek”.

Uchwała Nr XIII/104/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego – ul. Bydgoska 2 (oficyna).

Uchwała Nr XIII/105/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego – Plac Jana Pawła II 7A”

Uchwała Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Solec Kujawski, opracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawski.
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Solec Kujawski, opracowane przez ZGK Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim na okres od dnia 01.04.2008 r. do dnia 31.03.2009 r. – zał nr 1 do uchwały.
Zużycie wody, odprowadzanie ścieków, wykaz planowanych inwestycji, remontów i modernizacji na rok 2008 – załączniki nr 1,2 i 3  do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 r.
Ogółem zużycie wody i odprowadzenie ścieków w rozbiciu na miesiące – zał. nr 4 do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 r.
Wyliczenie zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym w ciągu jednego miesiąca – zał. nr do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 r.
Wyliczenie zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym w ciągu jednego jednego miesiąca – zał. nr 6 do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 r.
Wyliczenie zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym w ciągu jednego miesiąca – załącznik nr 7 do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 r.
Wyliczenie zużycia wody przepadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym w ciągu jednego miesiąca -załącznik nr 8 do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 r.
Wyliczenie zużycia wody przepadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym w ciągu jednego miesiąca -załącznik nr 9 do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 r.
Wyliczenie zużycia wody przepadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym w ciągu jednego miesiąca -załącznik nr 10 do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 r.
Wyliczenie zużycia wody przepadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym w ciągu jednego miesiąca -załącznik nr 11 do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 21 lutego 2008 r.
Ceny brutto za wodę i ścieki w gminach województwa kujawsko – pomorskiego w roku 2008 – zał. nr 12 do uzasadnienia do Uchwały Nr XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski mz dnia 21 lutego 2008 r. 
Stawki za 1 m3 wody i ścieków – zał. nr 13 do uzasdnienia do Uchwały Ne XIII/106/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 roku.

Uchwała Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie Ośrodka Zamiejscowego Rejestracji Pojazdów.

Uchwała Nr XIII/108/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki – upowszechnienie edukacji przedszkolnej warunkiem prawidłowego rozwoju dzieci poprzez tworzenie i wsparcie przedszkoli w Województwie Kujawsko – Pomorskiego” w ramach priorytetu IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XIII/109/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie sposobu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr XIII/110/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie nadania tytułu: „Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego”.

Uchwała Nr XIII/111/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie przyznania Medalu: „Za zasługi dla Solca Kujawskiego”.

Uchwała Nr XIV/112/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały XII/97/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 2.
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach – zał. nr 3a.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 – zał.3.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach – zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach – zał. nr 5.
Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 9.

Uchwała Nr XIV/113/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XIV/114/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na sfinansowanie zadania pn. „Budowa budynku socjalnego na Osiedlu Toruńskim”.

Uchwała Nr XIV/115/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na sfinansowanie zadania pn. „Budowa budynku socjalnego na Osiedlu Toruńskim”.

Uchwała Nr XIV/116/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na sfinansowanie zadania pn. „Budowa budynku socjalnego na Osiedlu Toruńskim”.

Uchwała Nr XIV/117/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na sfinansowanie zadania pn. „Budowa budynku socjalnego na Osiedlu Toruńskim”.

Uchwała Nr XIV/118/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje realizowaną w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012″.

Uchwała Nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr XIV/120/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski. 

Uchwała Nr XIV/121/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 128 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. 

Uchwała Nr XIV/122/08 Rady Miejskiej w solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XIV/123/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia rodzaju śwaidczeń ora zwarunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Solec Kujawski.

Uchwała Nr XIV/124/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach miasta i gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XIV/125/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Chrośna na lata 2008 – 2015″.

Uchwała Nr XIV/126/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawkskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Przyłubie na lata 2008-2015″.

Uchwała Nr XIV/127/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Otorowo na lata 2008-2015″

Uchwała Nr XIV/128/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Makowiska na lata 2008-2015″.

Uchwała Nr XIV/129/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Rudy na lata 2008 – 2015″.

Uchwała Nr XIV/130/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie udzielania osobom fizycznym dofinansowania do działań związanych z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w budynkach miaszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski”. 

Uchwała Nr XV/131/08 Rady miejskiej w solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Załączniki do uchwały.
Projekty relizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności – załącznik nr 4.

Uchwała Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach – załącznik nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach – załacznik nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010- załącznik nr 3.
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach – załącznik nr 3a.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach – załącznik nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach – załącznik nr 5.

Uchwała Nr XV/133/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mające siedzibę na terenie Gminy Solec Kujawski. 

Uchwała Nr XV/134/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w podziale miasta i gminy Solec Kujawski na obwody głosowania.

Uchwała Nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w podziale miasta i gminy Solec Kujawski na obwody głosowania.

Uchwała Nr XV/136/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. 1
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. 2 
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – zał.3
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach – zał. 3a
Plan rozchodów budżetu Gminy Solec Kujawski na 2008 rok po zmianach – zał. 4
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach – zal. 5
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok po zmianie – zał. 7
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok po zmianie – zał. 7
Plan dotacji podmiotowych na 2008 rok po zmianach – zał. 8
Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok po zmianach – zał. 9
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2008 rok po zmianach – zał. 11
Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2008 i lata następne – zał. 12

Uchwała Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.
(załączniki znajdują się w linku – Planowanie przestrzenne).

Uchwała Nr XVI/139/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Uchwała Nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania osobom fizycznym dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XVI/141/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Solec Kujawski. 

Uchwała Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Wieś Przyłubie – na lata 2008 – 2015″

Uchwała Nr XVI/143/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Wieś Makowiska – na lata 2008 – 2015″

Uchwała Nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Wieś Chrośna – na lata 2008 – 2015″

Uchwała Nr XVII/145/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – zał.3
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach – zał. 3a.

Uchwała Nr XVII/146/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu i nabycie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

Uchwała Nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 2.

Limity wydatków nawieloletnie programy inwestycyjnew latach 2008-2010 -zał. nr 3.

Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach – zał. nr 3a.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 rok po zmianach – zał. nr 5a.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 rok po zmianach – zał. nr 5b.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok po zmianie – zał. nr 7a.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok po zmianie – zał. nr 7b.

Plan dotacji podmiotowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 8.

Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 9.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 11.

Uchwała Nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XVIII/149/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

Uchwała Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości grumtowych niezabudowanych. 

Uchwała Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/192/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim. 
Wykaz podmiotów gospodarczych działających w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim  – zał. nr 1 do uchwały.
Uchwała Nr 5/RN/2008 Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wydania opinii w sprawie wniosku Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości spółka z.o.o. w Solcu Kujawskim o wprowadzenie zmiany do zasad korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim, uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Nr XXVII/192/2005 w dniu 26 sierpnia 2005 r. – zał. nr 2 do uchwały

Uchwała Nr XVIII/152/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Uchwała Nr XVIII/153/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność miasta i gminy Solec Kujawski”.

Uchwała Nr XVIII/154/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkoła równych szans – wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży w Solcu Kujawskim jednym z celów rewitalizacji”.

Uchwała Nr XVIII/155/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie przejęcia od Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim. 

Uchwała Nr XIX/157/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Uchwała Nr XIX/158/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała Nr XIX/159/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Toruńskiej, Tartacznej i Kujawskiej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XIX/160/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kujawskiej, gminnej drogi objazdowej oraz terenów kolejowych w Solcu Kujawskim. 

Uchwała Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzenia dwóch samorządowych instytucji kultury – Soleckiego Centrum Kultury w Solcu kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XIX/162/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr XIX/165/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.  

Uchwała Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XII/109/2008 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21.02.2008 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.  

Uchwała Nr XIX/168/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/130/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym dofinansowania do działań związanych z transportem i nieszkodliwianiem wyrobów zawierających zabest w budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych nie służących prowadzeniu dzialalności gospodarczej pozarolniczej zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. 

Uchwała Nr XXI/169/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010-zał.3.
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach – zał. nr 3a.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach – zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach – zał. nr 5.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok po zmianach-zał.7
Plan dotacji podmiotowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 8.
Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 9.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok po zmianach – zał. nr 10.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 11.

Uchwała Nr XXI/170/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/171/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku.

Uchwała Nr XXI/172/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XXI/174/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXI/175/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXI/176/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007 – 2013″.

Uchwała Nr XXII/177/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – zał. nr 3.
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach – zał. nr 3a.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach – zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach – zał. nr 5.
Plan dochodów i wydatków doch. własnych jedn. budż. na 2008 rok po zmianach – zał. nr 7.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 7.
Plan dotacji podmiotowych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 8.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2008 rok po zmianach – zał. nr 11.

Uchwała Nr XXII/178/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok. 
Plan dochodów budżetowych na 2009 rok – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok – zał. nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011-zał.nr 3.
Plan inwestycji na 2009 rok – zał. nr 3a.
Plan przychodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski – zał. nr 4.
Plan rozchodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski – zał. nr 4.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 roku – zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok – zał. nr 5.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok – zał. nr 6.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok – zał. nr 7.
Plan dochodów i wydatków doch. własnych jedn. budż.na 2009 rok – zał. nr 8.
Plan dotacji podmiotowych na 2009 rok – zał. nr 9.
Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok – zał. nr 10.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – zał. nr 11.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2009 rok – zał. nr 12.
Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne – zał. nr 13.

Uchwała Nr XXII/179/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych. 

Uchwała Nr XXII/181/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu do węzła centralnego ogrzewania znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami socjalnymi, usytuowanym na działce nr 849/16 i działce nr 849/85 położonych w Solcu Kujawskim. 

Uchwała Nr XXII/182/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy gruntów.

Uchwała Nr XXII/183/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXII/184/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania systemu kanalizacji deszczowej i przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Solcu Kujawskim infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej w majątek i do eksploatacji.
Załączniki do uchwały Nr XXII/184/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr XXII/185/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Uchwała Nr XXII/186/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przejęcia na własność Gminy Solec Kujawski pojazdu marki Peugeot 205. 

Uchwała Nr XXII/187/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej „Program aktywności lokalnej dla miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2009-2013″.

Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2009 – 2013″ – załącznik nr 1.

Uchwała Nr XXII/188/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Solec Kujawski na rok 2009.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Solec Kujawski na rok 2009 -zał. nr 1.

Uchwała Nr XXIII/189/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska i Topolowa.
Ze względu na obszerność załączników do powyższej Uchwały, dostępne są one w Biurze Rady Miejskiej UMiG w pok. nr 11.

Uchwała Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawieranie umów najmu i dzierżawy na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Uchwała Nr XXIII/191/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.
Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzenia ścieków-załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/191/09 RM w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 roku.
Załączniki do uzasadnienia Uchwały Nr XXIII/191/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 roku.

Uchwała Nr XXIII/192/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2015″, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2015″, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim – załącznik nr 1.

Uchwała Nr XXIII/193/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim w organizacji.
Statut Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim – załącznik nr 1.

Uchwała Nr XXIII/194/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Uchwała Nr XXIII/195/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Solec Kujawski projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.

Uchwała Nr XXIV/196/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 1

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 2

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 – zał. nr 3.

Plan inwestycji na 2009 rok po zmianach – zał. nr 3a

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach – zał. nr 5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 po zmianach – zał. nr 5.

Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 10

Uchwała Nr XXIV/197/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów.

Uchwała Nr XXIV/198/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXIV/199/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim w celu przygotowania do realizacji i realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz przyjęcia zadań wynikających z porozumienia.

Uchwała Nr XXIV/200/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXIV/201/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przystapienia do opracowania i realizacji projektu pn. „Internet – nasza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu internetowemu – eInclusion.

Uchwała Nr XXIV/202/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wydzielenia środków finansowych na nagrody dla uczniów szkoł podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na terenie Miatsa i Gminy Solec Kujawski. 

Uchwała Nr XXV/203/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2008 rok. 

Uchwała Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na wykonanie projektu inwestycji komunalnej p.n. „Budowa szkoły na Osiedlu Toruńskim”.

Uchwała Nr XXV/205/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/206/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na rok 2009.
Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 2.
Plan inwestycji na 2009 rok po zmianach – zał. nr 3a
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011-zał.3.
Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 10.

Uchwała Nr XXVI/207/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej 9 w Solcu Kujawskim”.

Uchwała Nr XXVI/208/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu drogowego ul. Powstańców – Garbary”.

Uchwała Nr XXVI/209/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na wykonanie projektu inwestycji komunalnej pn. „Budowa dróg na Osiedlu Staromiejskim”

Uchwała Nr XXVI/210/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na wykonanie projektu inwestycji komunalnej pn. „Przygotowanie terenów pod realizację II – etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”. 

Uchwała Nr XXVI/211/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zbycia udziałów Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy.  

Uchwała Nr XXVI/212/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Sportowej w trybie bezprzeratgowym.

Uchwała Nr XXVI/213/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Ugory w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXVI/214/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Targowej w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXVI/215/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Toruńskiej w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXVI/216/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013″. 
Załącznik do uchwały Nr XXVI/216/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski.

Uchwała Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych skłądników wynagrodzenia. 

Uchwała Nr XXVI/218/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uchwała Nr XXVI/219/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto i gminę Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXVI/220/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXVI/221/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie powołania osób wchodzących w skład Rady Bibilotecznej działającej przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXVI/222/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Solec Kujawski do Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek.

Uchwała Nr XXVI/223/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji projektu w ramach priorytetu IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Uchwała Nr XXVI/224/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXVI/225/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Nr XXVII/226/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 czerwca 2009 roku w sptawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 2.
Plan inwestycji na 2009 rok po zmianach – zał. nr 3a.
Plan przychodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok po zmianach – zał. nr 4.

Plan rozchodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok po zmianach – zał. nr 4.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 7,8

Plan przychodów i wydatków zakłądów budżetowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 7.
Plan dochodów i wydatków doch. własnych jedn. budżetowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 8.
Plan dotacji podmiotowych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 9.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2009 rok po zmianach – zał. nr 12.

Uchwała Nr XXVII/227/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa szkoły na Osiedlu Toruńskim” oraz sposobu jej finansowania.

Uchwała Nr XXVII/228/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie określenia formy i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków i rodzin.

Uchwała Nr XXVII/229/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” w ramach priorytetu IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.1 „zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XXVII/230/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXVII/231/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy. 

Uchwała Nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 czerwca w sprawie udzielenia Przewodniczacego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na skargę i przekazania akt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Uchwała Nr XXVIII/233/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zamiany do „Planu Odnowy Miejscowości – Wieś Makowiska – na lata 2008 – 2015″.
Ze względu na złożoność uchwały, załączniki dostępne są w biurze Rady Miejskiej UMiG w pok. nr 11.

Uchwała Nr XXVIII/234/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zamiany do „Planu Odnowy Miejscowości – Wieś Chrośna – na lata 2008 – 2015″.
Ze względu na złożoność uchwały, załączniki dostępne są w biurze Rady Miejskiej UMiG w pok. nr 11.

Uchwała Nr XXVIII/235/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na wykonanie projektu inwestycji komunalnej p.n. „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”.

Uchwała Nr XXIX/236/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.
Załączniki do Uchwały Nr XXIX/236/09 Rady Miejskiej w całości znajdują się w linku „Budżet”.

Uchwała Nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim ograniczonego od północy linią kolejową Piła-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz.nr 1094) i granicami działek: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 9dz. nr 992/1), od wschodu granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej wSolcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 16 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów, położonego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz – Toruń.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 roku.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/239/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej.

Uchwała Nr XXIX/240/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Ugory.

Uchwała Nr XXIX/241/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone w Solcu Kujawskim przy ul. Leśnej i Toruńskiej.

Uchwałą Nr XXIX/242/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty.

Uchwała Nr XXIX/243/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.  

Uchwała Nr XXIX/244/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.

Uchwała Nr XXIX/245/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie przyjęcia i powierzenia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Uchwała Nr XXIX/246/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i realizacji projektu pn.”Ni@wykluczeni cyfrowo w Solcu Kujawskim szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  

Uchwała Nr XXIX/247/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja ul. Kujawskiej z przedłużeniem ul. Tartacznej i Granicznej”.

Uchwała Nr XXX/248/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 r.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku „Budżet”.

Uchwała Nr XXX/249/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.10.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej. 

Uchwała Nr XXX/250/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.10.2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Uchwała Nr XXX/251/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.10.2009 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015″.
Załącznik do w/w uchwały dostępny jest w linku „ochrona środowiska”

Uchwała Nr XXX/252/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.10.2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Uchwała Nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.10.2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w Sołectwie Otorowo – Makowiska.

Uchwałą Nr XXX/254/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.10.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/244/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16.09.2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.

Uchwała Nr XXXI/255/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2009 r.
Załączniki do Uchwały Nr XXXI/255/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim znajdują się w linku „Budżet”.

Uchwała Nr XXXI/256/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25.11.2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25.11.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25.11.2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku.

Uchwała Nr XXXI/259/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Solcu Kujawskim przy ul. Leśnej.

Uchwała Nr XXXI/260/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25.11.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Solec Kujawski na rok 2010.

Uchwała Nr XXXII/261/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2010 rok.
Załączniki do budżetu znajdują się w linku „Budżet”.
Uchwała Nr 2/D/2010 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXII/262/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9.12.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/227/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa szkoły na Osiedlu Toruńskim oraz sposobu jej finansowania”.

Uchwała Nr XXXII/263/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9.12.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXIII/264/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.
Załączniki do Uchwały znajdują się w linku „Budżet”.

Uchwała Nr XXXIII/265/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej.

Uchwała Nr XXXIII/266/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010 – 2015.
Załącznik nr 1 – Lokalny Program Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010 – 2015 znajduje się w linku „Lokalny Program Rewitalizacji”.

Uchwała Nr XXXIII/267/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. 

Uchwała Nr XXXIV/269/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała Nr XXXIV/270/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/216/09 Rady miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/270/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVI/216/09 Rady miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013.

Uchwała Nr XXXIV/271/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Dworcowej i Leśnej w trybie bezprzetargowym.  

Uchwała Nr XXXIV/272/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowych.

Uchwała Nr XXXIV/273/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XXIII/191/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z organiczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim.

Uchwała Nr XXXV/274/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim ograniczonego od północy linią kolejową Piłą – Bydgoszcz – Toruń – Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7.

Uchwała Nr XXXV/275/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2010 rok. 
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku „Budżet”.

Uchwała Nr XXXV/276/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2011 rok.

Uchwała Nr XXXV/277/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenia ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXV/278/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Makowiskach.

Uchwała Nr XXXV/279/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej.

Uchwała Nr XXXV/280/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym i Wspólnotom Mieszkaniowym dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXV/281/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/130/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym dofinansowania do działań związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych i w budynkach gospodarczych nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej pozarolniczej zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała nr XXXVI/282/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2009 rok.
Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku „Tematyczne – Budżet”.

Uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2010 rok.

Uchwała nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: w wprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu pn. Integracja społeczna mieszkańców Solca Kujawskiego poprzez współzawodnictwo sportowe i rekreacyjne.

Uchwała nr XXXVI/285/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Szczegółowego programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2010″.

Uchwała nr XXXVI/286/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2010 rok.

Uchwała nr XXXVI/287/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów, położonego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń.

Uchwała nr XXXVI/288/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Dworcowej.

Uchwała nr XXXVI/289/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej.

Uchwała nr XXXVI/290/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 maja 2010 roku w sprawie: powierzenia i przyjęcia zadania z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów.

Uchwała nr XXXVI/291/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2010 rok.

Uchwała nr XXXVI/292/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Toruńska, Tartaczna i Kujawska w Solcu Kujawskim.

Uchwała nr XXXVI/293/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski.

Uchwała nr XXXVI/294/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawskioraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 8 pkt. 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest gmina Solec Kujawski za I półrocze.

Uchwała nr XXXVI/295/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego „Promyczek” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr XXXVI/296/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego krótkoterminowego.

Uchwała nr XXXVI/297/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany nieruchomości gruntowych.

Uchwała nr XXXVI/298/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie honorowych wyróżnień Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania.

Uchwała nr XXXVI/299/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała nr XXXVI/300/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zasad i tytułu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXIX/301/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIX/302/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XXXIX/303/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.

Uchwała Nr XXXIX/304/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Solec Kujawski  nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XXXIX/305/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy 29 Listopada.

Uchwała Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Haskiej.

Uchwała Nr XXXIX/307/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy na nieruchomość  gruntową, położoną w  Solcu Kujawskim przy ul. Powstańców.

Uchwała Nr XXXIX/308/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: odwołania oraz powołania Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XXXIX/309/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: zaopiniowania  uchwały  rady  gminy Białe Błota nr XlVII/515/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą gminna przychodnia w Białych Błotach.

Uchwała Nr XXXIX/310/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1546C Bydgoszcz – Otorowo – droga 397 wraz z budową ścieżki rowerowej” w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”.

Uchwała XXXIX/311/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie woli przejęcia obowiązków zarządcy drogi wojewódzkiej nr 249 na czas realizacji inwestycji i okresu trwałości projektu „Szybka kolej metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City oraz integracja systemów transportu miejskiego – Podprojekt II”

Uchwała nr XL/312/10 Rady Miejskiej W Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” z siedzibą przy ul. Tartacznej 10 w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr XL/313/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2010 rok. Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku „Budżet”.

Uchwała nr XL/314/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września w sprawie zmiany statutu gminy Solec Kujawski.

Uchwała nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów targowo – wystawienniczych, przemysłowo – składowych i usługowo – handlowych w Solcu Kujawskim.

Uchwała nr XL/316/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe, położone w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej i ul. Sportowej.

Uchwała nr XL/317/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała nr XL/318/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego usytuowanego w budynku przy ulicy 23 stycznia 13 w Solcu Kujawskim.

Uchwała nr XL/319/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września w sprawie przyznania medalu „za zasługi dla Solca Kujawskiego”.

Uchwała nr XXXVI/320/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i gminy w Solcu Kujawskim na rok 2010. Załączniki do w/w uchwały znajdują się w linku „Budżet”.

Uchwała nr XLI/321/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 paździenika 2010 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych przez
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Uchwała nr XLI/322/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Łąkowej w Solcu Kujawskim.
Załącznik nr 1.

Uchwała nr XLI/323/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wiejskiej w Solcu Kujawski.
Załącznik nr 1.

Uchwała nr XLI/324/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Nadbornej w Solcu Kujawskim.
Załącznik nr 1.

Uchwała nr XLI/325/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XLI/326/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku.

Uchwała nr XLI/327/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13

Uchwała nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Uchwała nr XLI/329/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Uchwała nr XLI/330/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała nr XLI/331/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>