Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca.
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty Dane z rejestru mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:
   1. Organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
   2. Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
   3. Komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
   4. Państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
   5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

   Dane o których mowa powyżej można odpłatnie udostępnić:
   1. Osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
   2. Jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
   3. Innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

   Wymagane dokumenty i wnioski:

   1. Podmiotom, o których mowa powyżej, udostępnia się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
   2. Wypełniony i podpisany „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL” załączniki:
   • potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych;
   • kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa;
   • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną;
   • pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot;
   • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  • Opłaty 1. 31 zł za dane jednostkowe - płatne na konto Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski lub w kasie Urzędu; 2. Opłaty za udostępnienie danych osobowych nie ponoszą osoby i jednostki organizacyjne w przypadku udostępniania danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
  • Tryb odwoławczy W przypadku otrzymania decyzji o odmowie udostępnienia danych wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 13, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian