Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

  • Wydział Urząd stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UM w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski,
   2. dokument tożsamości – do wglądu,
   3. dowody (dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany,
   4. pełnomocnictwo- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
   5. oświadczenie o wyborze nazwiska w sytuacji, gdy odtwarzany akt małżeństwa nie zwiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci
  • Opłaty  Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.,  Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)
  • Tryb odwoławczy odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji stronie.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 5 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 2, art. 22, art. 31, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 133 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Art. 33, art. 35, art. 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian