Uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXIV/222/17 z dnia 24 lutego 2017r. – art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r.

  • Nr karty/rok 7/2017
  • Rodzaj dokumentu inne dokumenty
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017r.) - art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzasadnienie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017r. - zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) - zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Solec Kujawski (częsć obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo)
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.7.2015
  • Dokument wytworzył Wykonawca opracowania: Pracownia Urbanistyczna AWJ Wojciech Jaworski, ul.Jarmużowa 3, 85-410 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 24.02.2017
  • Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.02.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul.23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, budynek B, pokój nr 27
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-na-terenie-gminy-solec-kujawski-w-czesci-obrebow-geodezyjnych-przylubie-wypaleniska-makowiska-otorowo/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/I/2015; 6/I/2015; 9/2016; 10/2016; 11/2016; 12/2016; 13/2016; 14/2016; 15/2016; 5/2017; 6/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian