Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Monika Nowicka
  • Miejsce załatwienia pok nr 6, UMiG
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 35
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie alkoholu zawierający oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba i adres, nr w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, przedmiot działalności gospodarczej, adres punktu sprzedaży, adres punktu składowania napojów alkoholowych,
   2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
   3. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
   4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594)
  • Opłaty Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w kasie UMiG 3 ratalne opłaty (lub jednorazowo) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września kazdego roku. Opłata 17 zł za ustanowienie pełnomocnika. Zwolenienie z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do obioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kuajwski, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 3, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286)

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

   Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/131/2000 wydaną 25 maja 2000 r. zmieniona uchwałą nr XXV/184/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia  17 czerwca 2005 (Dz. Urz. Wojewody Kuj. – Pom. z 2005 r. Nr 101 poz. 1790)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian