Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową). Postępowanie kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby; Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

   Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
   Organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do lokalu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

   Wymagane dokumenty i wnioski:
   1. Dowód osobisty lub paszport ewentualnie inny dokument tożsamości;
   2. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem;
   3. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, z którego wymeldowanie ma nastąpić;
   4. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
  • Opłaty 1. Opłata w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek w I instancji (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm., załącznik: „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” cz. I nr 53 kol. III); 2. Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym zwolniona od opłaty skarbowej. (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm., załącznik: „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” cz. I nr 53 kol. IV punkt 1).
  • Tryb odwoławczy Od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, który wydał decyzję (art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 18, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian