Wyprawka szkolna

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022.

W bieżącym roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmuje się uczniów:

– słabowidzących,

– niesłyszących,

– słabosłyszących,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wymienionych powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych.

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 m.in. do :

1) branżowej szkoły I stopnia,

2) branżowej szkoły II stopnia,

3) klas I i III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

4) klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

5) klasy I i III pięcioletniego technikum,

6) klas III-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

7) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, jest udzielana uczniom, o których mowa w 3 pkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do:

1) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, do kształcenia zawodowego, jest udzielana uczniom, o których mowa w 3 pkt 1-7 uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 m. in. do:

1) branżowej szkoły I stopnia,

2)  branżowej szkoły II stopnia,

2) klas I i III pięcioletniego technikum,

3) klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do dnia 9 września 2021 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.

Zarządzenie Nr V/81/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022.

______________________
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian