Wyprawka szkolna

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

 W bieżącym roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmuje się uczniów:
– słabowidzących,
– niesłyszących,
– słabosłyszących,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych.

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 m.in. do :

1) branżowej szkoły I stopnia,
2) klasy I branżowej szkoły II stopnia
3) klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
4) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
5) klasy I i II pięcioletniego technikum,
6) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
7) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248) jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

1) klasy III branżowej szkoły I stopnia,
2) klasy III-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 m. in. do:

1) klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
2) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
3) klas I i II pięcioletniego technikum,
4) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do dnia 9 września 2020 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.
______________________
Zarządzenie Nr V/119/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składu wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.
______________________
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian