Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Solcu Kujawskim

ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski

tel. (52) 387 13 01, 387 13 96

www.zgk.soleckujawski.pl

e – mail: sekretariat[at]zgk[dot]soleckujawski[dot]pl

godz. otwarcia od pn. – pt. 7.00 – 15.00

 Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Targowej 3 został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dn. 23 listopada 2001r. Spółka jest następcą prawnym zakładu budżetowego i działa od dnia 1 stycznia 2002 roku na podstawie aktu założycielskiego zawartego 31.12.2001r. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod poz. 0000129540 w dniu 4.09.2002r. postanowieniem Sądu Rejonowego-XIII Wydział Gospodarczy.

Spółka powołana została do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: zbiorowe zaopatrzenie i rozprowadzenie wody; zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; budowa, utrzymanie, konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; budowa, utrzymanie, konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych; budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych; usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych; wywóz i unieszkodliwianie opadów; wywóz odpadów nietypowych; letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników. Do realizacji zadań zakład zatrudnia 70 pracowników.
W zakładzie pełniony jest całodobowy dyżur pod tel. (052) 387 13 96.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.918.000 zł i w całości pokryty został aportem wniesionym przez Miasto i Gminę Solec Kujawski. Przekształcenia organizacyjne oraz strukturalne firmy, przyniosły pozytywne efekty, które wyrażają się w wysokim standardzie wykonywanych usług. Możemy pochwalić się wieloma realizacjami projektów na terenie gminy, województwa oraz kraju. Fakt ,że jesteśmy gminną spółką , czyni nas bezpiecznym partnerem w realizacji powierzonych zadań.

Usługi komunalne:

  • wywóz śmieci
  • wywóz nieczystości stałych
  • wywóz odpadów i gruzu
  • obsługa i czyszczenie wodociągów i kanalizacji
  • gospodarka komunalna
  • usługi porządkowe
  • usługi brukarskie    

      Sebastian Wrycza  Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o.
tel. 387 13 96 


Barbara Madurajska
Prokurent spółki, Główna Księgowa
tel. 387 13 96

      Mateusz Niewiem  
      Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji  
      tel.: 735 208 727
meil: dwik[at]zgk[dot]soleckujawski[dot]pl

      
      Wojciech Pietrzak  
      Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej  
      387 03 70 

Rada Nadzorcza (kadencji 2017 – 2020):

1. Barbara Białkowska
2. Lilia Masojć – Adamczyk
3. Paulina Popielewska – Konecka

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian