Zarządzenie Nr IV/30/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr IV/30/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.03.2017
  • Data wejścia w życie 14.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/30/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz art. 36 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i § 3 ust. 3, § 4, § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętzrnych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służżace do przetwarzania danych osobowych
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian