Zarządzenie Nr V/115/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim”

Zarządzenie Nr V/115/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim”. Na podstawie art. 31 i  art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust 2 pkt 2, ust. 3 i 5  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)
ZARZĄDZAM, CO  NASTĘPUJE: § 1 Celem zwiększenia dostępności do usług publicznych osób ze szczególnymi potrzebami ustala się i wprowadza do stosowania „Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim”, stanowiący załącznik do zarządzenia.2 Do stosowania Planu działań, o którym mowa w ust. 1 zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i samorządowych instytucji kultury. § 2Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim.§3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Solec Kujawski.Teresa Substyk Burmistrz Solca Kujawskiego

Załącznik do Zarządzenia nr V/115/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 lipca 2020 rokuPLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021W URZĘDZIE MIEJSKIM W SOLCU KUJAWSKIM

Lp. Zakres działania Realizujący zadanie Sposób realizacji Terminy realizacji
1 Przydział merytorycznej odpowiedzialności za poprawę zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Burmistrz Solca Kujawskiego Powołanie Koordynatora i Zespołu ds. dostępności, podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP informacji o koordynatorze ds. dostępności 31.07.2020 r.
2 Analiza stanu obiektów Urzędu Miejskiego pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy Koordynator Przegląd obiektów i stron internetowych UM, Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego 31.07.2020 r.
3 Skierowanie pism do jednostek organizacyjnych gminy polecających współpracę w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1) Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej2) Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji3) Dyrektor Biblioteki Publicznej4) Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury5) Dyrektor Muzeum im. Księcia Przemysła

6) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

7) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

8) Dyrektor Przedszkola Publicznego „Promyczek”

9) Dyrektor Szkoły Muzycznej

10) Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Przesłanie Burmistrzowi Solca Kujawskiego deklaracji podjęcia działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informacji o powołaniu koordynatora lub koordynującej ww. działania; podanie na stronach BIP jednostek informacji o osobach koordynujących działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostce 17.08.2020 r.
4 Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:1) architektonicznym,2) cyfrowym,3) informacyjno – komunikacyjnym Koordynator Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami 31.08.2020 r.Realizacja w całym okresie działania koordynatora
5 Analiza obiektów jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Zespół ds. dostępności, osoby koordynujące działania na rzecz dostępności w jednostkach organizacyjnych gminy Opracowanie przeglądu jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dostępności, przedstawienie analizy Burmistrzowi Solca Kujawskiego 7.09.2020 r.
6 Analiza obiektów UM i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań dotyczących dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Zespół ds. dostępności, osoby koordynujące działania na rzecz dostępności w jednostkach organizacyjnych gminy Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno – informacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami 14.09.2020 r.
7 Diagnoza w zakresie dostępności alternatywnej Zespół ds. dostępności, osoby koordynujące działania na rzecz dostępności w jednostkach organizacyjnych gminy Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie wynikające z zapisów art. 6 ustawy o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami 14.09.2020 r.
8 Procedury załatwiania spraw dla osób ze szczególnymi potrzebami Koordynator Opracowanie procedur załatwiania spraw dla osób ze szczególnymi potrzebami, przekazanie procedur Burmistrzowi Solca Kujawskiego, podanie procedur do publicznej wiadomości na stronie BIP 23.09.2020 r.
9 Monitorowanie działalności UM i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator Otrzymanie niezbędnych informacji w formie pisemnej, bezpośrednie spotkania z zarządzającymi jednostkami Dwa razy w roku:- do 28.02- do 30.09
10 Uzyskanie danych do raportu Koordynator Uzyskanie danych w zakresie realizacji działań i stwierdzonych przeszkód w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z analizą potrzeb do ich poprawy/usunięcia 31.01
11 Sporządzenie Raportu Zbiorczego Koordynator Przekazanie odpowiedniemu organowi i podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w BIP Raportu Zbiorczego w zakresie działań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 31.03

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian