Zastępca Burmistrza Solca Kujawskiego

      ZASTĘPCA BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem

mgr Barbara Białkowska

tel. (52) 387 01 44 (sekretariat urzędu)
tel. kom. 608 571 050
e-mail: b[dot]bialkowska[at]soleckujawski[dot]pl

 1. Zastępca Burmistrza wykonuje obowiązki Burmistrza na czas jego nieobecności, po udzieleniu przez niego upoważnienia w formie pisemnej.
 2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia
 3. Zastępca Burmistrza sprawuje jednocześnie funkcję Dyrektora Wydziału Gospodarki Mieniem.
 4. Zastępca Burmistrza nadzoruje:
 • Wydziału Utrzymania Miasta,
 • koordynuje pracę gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych w tym wnioskuje o ich zakładanie, przekształcenie i likwidację;
 • nadzoruje pracę w spółkach w których Gmina jest udziałowcem;
 • działania związane z zapewnieniem ochrony zdrowia
  w Gminie;
 • gospodarkę mieniem w tym gminnymi obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej;
 • gospodarkę mieszkaniową Gminy;
 • koordynuje przygotowanie dokumentów i planów strategicznych Gminy, m.in. strategia rozwoju Gminy, Gminny Program Rewitalizacji;
 • sprawy dotyczące promocji Gminy;
 • współpracę z przedsiębiorcami.

Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę Wydziału Gospodarki Mieniem w skład, którego wchodzi Referat Nieruchomości,  Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Biuro Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji

Wydział Gospodarki Mieniem:

 • tworzenie oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy;
 • prowadzenie ewidencji gruntów;
 • realizowanie zadań w zakresie geodezji;
 • realizowanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej jednostek i spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z księgowaniem, rozliczaniem i windykacją opłat z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych oraz innych nieruchomości gminnych.

Barbara Białkowska – Z-ca Burmistrza Solca Kujawskiego, Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem
tel. 52 387 01 44
e-mail: b[dot]bialkowska[at]soleckujawski[dot]pl

 • Referat Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego :

Do zadań Referatu Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego należy, w szczególności:

1) gospodarka nieruchomościami komunalnymi (sprzedaż, zamiana, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste i przekształcanie tego prawa, dzierżawa, najem, użyczenie, trwały zarząd);

2) ocena operatów ustalających wartość nieruchomości;

3) organizowanie przetargów i rokowań związanych z gospodarką nieruchomościami;

4) naliczanie opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, scalenia i podziałów gruntów;

5)  naliczanie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą  przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistyczne);

6) wydawanie decyzji podziałowych;

7) wydawanie postanowień i decyzji na rozgraniczanie gruntów;

8) nabywanie  nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych  i  innych nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie mieniem gminy;

9) udział w postępowaniach w sprawie opracowywania studium uwarunkowań i planów  miejscowych i innych dokumentów strategicznych;

10) koordynowanie spraw związanych z najmem i użyczeniem świetlic wiejskich.

11) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z komunalizacją;

12) badanie ksiąg wieczystych nieruchomości gminnych;

13) inwentaryzacja majątku gminnego;

14) prowadzenie ewidencji i dokumentacji jednostek organizacyjnych Gminy i spółek, w których Gmina ma udziały lub akcje;

15) współpraca z zarządami i radami nadzorczymi spółek i innych podmiotów z udziałem Gminy, prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych i spółek, w których gmina jest udziałowcem;

16) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych;

17) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic na terenie miasta i numeracji porządkowej nieruchomości na terenie Gminy;

18) oregulacja stanu prawnego nieruchomości.

1. Elżbieta Woś – kierownik referatu nieruchomości i nadzoru właścicielskiego
    tel. 52 387 01 06
    e.wos@soleckujawski.pl

2. Katarzyna Tracewska – Rećko – inspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 06
e-mail: k[dot]tracewska-recko[at]soleckujawski[dot]pl

3. Agnieszka Mędlewska – podinspektor ds. nieruchomości
tel. 52 387 01 19
e-mail:a[dot]medlewska[at]soleckujawski[dot]pl

4. Elżbieta Galasińska – inspektor ds. nadzoru właścicielskiego 
tel. 52 387 01 09
e-mail: bnw[at]soleckujawski[dot]pl

5. Agnieszka Czarczyńska – referent ds. nadzoru właścicielskiego
tel. 52 387 01 09
e-mail: a[dot]czarczynska[at]soleckujawski[dot]pl

7. Małgorzata Kubiak – inspektor ds. nadzoru właścicielskiego 
    tel. 52 387 01 09
    e-mail:bnw[at]soleckujawski[dot]pl

 • Biuro Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji:
  • gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy, w skład którego wchodzą lokale mieszkalne i socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy i lokale mieszkalne, stanowiące własność gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
  • prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, przekazanymi do administrowania Gminie;
  • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali, m.in. potwierdzanie tytułów prawnych do lokali, zawierania umów i aneksów do umów najmu, przyjmowanie wniosków o wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy, o zamianę lokalu mieszkalnego i socjalnego oraz o przydział lokalu;
  • obsługa administracyjna Komisji Mieszkaniowej;
  • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i księgowaniem opłat z tytułu czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy oraz lokali użytkowych, bieżąca analiza zaległości w ich spłacie oraz kierowanie spraw o zapłatę na drogę postępowania sądowego oraz do właściwych organów celem windykacji;
  • prowadzenie spraw sądowych o eksmisję i postępowania egzekucyjnego związanych z eksmisją;
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych
   i dodatków energetycznych, w tym projektów rozstrzygnięć.

1. Violetta Kiełczewska – Kierownik biura zasobów mieszkaniowych i windykacji 
    tel. 52 387 01 63
    e-mail: v[dot]kielczewska[at]soleckujawski[dot]pl

2. Wanda Sliżewska – inspektor ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
     tel. 52 387 01 28
e-mail: bzmiw[at]soleckujawski[dot]pl

3. Marta Kukułka – inspektor  ds. zasobów mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28
e-mail: bzmiw[at]soleckujawski[dot]pl  

4. Agata Kukułka – podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji
tel. 52 387 01 28

e-mail: bzmiw[at]soleckujawski[dot]pl

Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę Wydziału Utrzymania Miasta, w skład którego wchodzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej oraz Referat Gospodarczo – Techniczny.

Wydział Utrzymania Miasta:

1) realizację zadań wynikających z polityki ekologicznej państwa,
2) gospodarka odpadami,
3) ochrona przyrody,
4) ochrona powietrza,
5) realizacja zadań wynikających z prawa wodnego,
6) realizacja zadań wynikających ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
7) prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
8) prowadzenie zagadnień związanych z Polityką ekologiczną krają i gminy, w tym NATURA 2000,
9) ochrona zwierząt i gospodarka łowiecka,
10) gospodarka leśna,
11) utrzymanie zieleni miejskiej,
12) gospodarka rolna,
13) wykonywanie obowiązków zarządzania drogami gminnymi, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych,
14) gospodarowanie w zakresie technicznym lokalami mieszkalnymi i budynkami będącymi własnością Gminy.

Cezary Ball – Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
tel. 52 387 01 60
tel. kom. 531 687 816

e-mail: c[dot]ball[at]soleckujawski[dot]pl

 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1. Realizacja zadań wynikających z polityki ekologicznej państwa, w tym NATURA 2000, w szczególności:
a) przygotowywanie i uaktualnianie programów ochrony środowiska oraz prowadzenie stosownej w tym zakresie dokumentacji,
b) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
c) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, przedsiębiorcami w zakresie ochrony środowiska,
d) udział, o ile tego wymagają przepisy, w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego,
e) prowadzenie edukacji ekologicznej.

2. Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami, w szczególności:
a) przygotowywanie i realizacja przetargów mających na celu wyłonienie podmiotu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,
b) współpraca z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych,
c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
d) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
e) prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
f) prowadzenie czynności kontrolnych na terenach nieruchomości w zakresie prawidłowości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
g) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
h) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczom odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
i) prowadzenie ewidencji dzikich wysypisk i zlecanie ich usuwania,
j) opiniowanie wniosków w toczących się postępowaniach administracyjnych w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
k) opiniowanie wniosków w toczących się postępowaniach administracyjnych  w zakresie przetwarzania lub wytwarzania odpadów,
l) zbieranie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami informacji o rodzaju, ilościach i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,
m) gromadzenie i aktualizowanie danych dotyczących gospodarowania wyrobami azbestowymi za pomocą Bazy Azbestowej,
n) przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilościach  i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
o) realizowanie zadań wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy,
p) prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i analizowaniem należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
q) wystawianie decyzji, postanowień i innych dokumentów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
b) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości w związku z planowaną inwestycją, w tym naliczanie opłaty,
c) występowanie do starostwa o wydawanie  zezwoleń  na usunięcie drzew rosnących na gruntach komunalnych,
d) współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  w sprawie usuwania drzew,
e) współpraca z Zarządami Dróg w sprawie  usuwania drzew rosnących w pasach drogowych,
f) wymierzanie kar administracyjnych w zakresie ochrony przyrody,
g) występowanie do starostwa o umorzenie naliczanych opłat za usunięcie drzew w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych,
h) prowadzenie rejestru pomników przyrody,
i) prowadzenie rejestru użytków ekologicznych,
j) typowanie poprzez podjęcie Uchwały Rady Miejskiej drzew oraz innych obiektów kwalifikujących się do objęcia ich ochroną oraz ich zniesienia,
k) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

1. Realizacja zadań wynikających z prawa wodnego, w tym w szczególności:

a) wydawanie decyzji o przywróceniu stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego, jeśli zmiany te wpływają szkodliwie na nieruchomości sąsiednie,
b) zatwierdzanie decyzją ugody o zmianie stosunków wodnych na gruncie, jeśli zmiana ta nie wpływa negatywnie na nieruchomości sąsiednie,
c) kontrola i wykonywanie czynności związanych ze zwykłym, powszechnym i szczególnym korzystaniem z wód, w tym współpraca z instytucjami wydającymi pozwolenie wodnoprawne,
d) podejmowanie czynności mających na celu ochronę wód, w szczególności zapobiegających zagrożeniom ich zanieczyszczenia,
e)  utrzymywanie w należytym stanie technicznym cieków i urządzeń wodnych w szczególności poprzez :
– podejmowanie działań w celu usuwania przeszkód wpływających szkodliwie na zmianę stosunków wodnych,
– udział w typowaniu obiektów do planów inwestycyjnych, a po oddaniu inwestycji ich odbiór,
– nadzorowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach osób fizycznych nie zrzeszonych w Spółce Wodnej,
– udział w przeglądach jesiennych, planowanie rozmiaru robót, odbiorach robót konserwacyjnych wykonywanych na urządzeniach melioracji podstawowych,
– nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac społecznie-użytecznych konserwującymi urządzenia melioracji wodnych.

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie dokumentów związanych z planem inwestycyjnym i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przedstawionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i Gminę,
b) przygotowanie dokumentów związanych z projektem taryf za dostawę wody i odprowadzaniem ścieków przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni  i ich kontrola,
c) prowadzenie postępowania administracyjnego, w przypadku braku umów na odbiór nieczystości płynnych.

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach, w tym w szczególności:

a) prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach komunalnych wg zasad określonych w ustawie o lasach tj.:
– powszechnej ochrony lasów komunalnych, poprzez:ochronę przeciwpożarową,
– ochronę lasów przed nielegalną wycinką drzew, ich niszczeniem i zmianą rodzaju użytkowania,
– powiększania zasobów leśnych poprzez organizowanie prac zalesieniowych,
– trwałości i utrzymania lasów i ciągłości ich użytkowania poprzez m. in.:
– prowadzenie wyrębów, trzebieży sanitarnych i selektywnych, czyszczeń wczesnych i późnych,
– zakładanie podszytów,
– odnowę drzewostanów poprzez zakładanie pułapek różnego rodzaju na szkodliwe owady,
– uzupełnienia nasadzeń.
b) występowanie z wnioskiem do Starosty o wykonanie na koszt państwa niektórych czynności z zakresu zagospodarowania lasów i gruntów oraz przebudowy drzewostanu, jeżeli wymaga tego interes społeczny,
c) udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z planami urządzenia lasów,
d) aktualizacja planów urządzenia lasów,
e) prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej z gospodarki leśnej.

1. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej:

a) utrzymanie zieleni komunalnej,
b) nadzór nad zielenią pozostałą,
c) propagowanie i organizowanie konkursów związanych z zielenią miejską,
d) przygotowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
e) prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz terenów zieleni,
f) opiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem tworzenia zieleni,
g) opiniowanie dokumentacji w zakresie kolizji projektowanych inwestycji z istniejącą zielenią,
h) opiniowanie projektów zieleni dla przewidywanych inwestycji.

1. Prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym m. in.:

a)  zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu  o wydanie decyzji, poprzez między innymi:
– podanie do publicznej wiadomości informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz możliwości składania uwag i wniosków,
– podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) wystąpienie do właściwych organów o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu w odniesieniu do przedsięwzięć określonych przepisami prawa,
c) przygotowanie postanowienia stwierdzającego obowiązek lub brak potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
d) prowadzenie postępowania związanego z zapytaniem o określenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
e) wystąpienie do właściwych organów o opinię i dokonanie uzgodnienia  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 1. Przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
 3. Administrowanie  programu – Rejestr Informacji o Środowisku, służącego do prowadzenia w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych.
 4. Realizacja zadań związanych z ochroną powietrza, w szczególności:
  a) podejmowanie czynności  mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego, w szczególności poprzez kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, a w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko i naruszenia przepisów  – prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  b) promowanie działań zmierzających do ochrony powietrza,
  c) prowadzenie monitoringu natężenia pola elektromagnetycznego,
  d) przygotowanie sprawozdań do Starosty Bydgoskiego w zakresie programu ochrony powietrza – realizacji działań naprawczych w danym roku,
  e) przygotowanie sprawozdań o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZ),
  f) przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w zakresie korzystania ze środowiska.

1. Realizacja zadań związanych z gospodarką rolną:
a) kontrola zachwaszczeń oraz zwalczanie chwastów,
b) w przypadku bezpośredniego zagrożenia fitosanitarnego podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,
c) zapewnienie strony organizacyjnej związanej z szacowaniem strat i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych,
d) współudział w szacowaniu strat i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych,
e) współpraca z instytucjami obsługującymi rolnictwo,
f) typowanie rolników do Starostwa Powiatowego  o przyznanie medalu „Zasłużony dla rolnictwa”,
g) współpraca z sołectwami, kołami kół gospodyń wiejskich i rolnikami w zakresie bieżącego funkcjonowania  i rozwoju rolnictwa,
h) pomoc przy organizacji dożynek gminnych i powiatowych,
i) propagowanie wśród rolników informacji dotyczących rolnictwa, możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój i bieżące funkcjonowanie rolnictwa,
j) organizacja i nadzór nad sporządzaniem spisów rolnych.

1. Realizacja zadań związanych z gospodarką łowiecką:
a) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
b) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszaru gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie.

1. Realizacja zadań związanych z  ochroną zwierząt:
a) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń w sprawie  podejrzenia o zachorowaniu zwierząt,
b) prowadzenie działań prewencyjnych w przypadku zagrożenia zachorowania zwierząt, w tym na choroby zaraźliwe,
c) podejmowanie działań mających na celu schwytanie lub gdy jest to niezbędne zabicie zwierzęcia chorego, wałęsającego się lub podejrzanego o wściekliznę,
d) podejmowanie działań zmierzających do usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,
e) wyznaczenie rzeczoznawców, których zadaniem byłaby wycena zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej,
f) organizacja i przygotowanie dokumentacji związanej z pełnieniem opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych (psy, koty), wyłapywaniem tych zwierząt oraz pobytem w schronisku,
g) opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt,
h) prowadzenie rejestru interwencji,
i) współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie wyłapywania psów oraz w zakresie wyłapywania dzikich zwierząt,
j) prowadzenie działalności informacyjnej na temat ochrony zwierząt,
k) prowadzenie czynności mających na celu wyjaśnienie zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania  przepisów dotyczących ochrony zwierząt,
l) prowadzenie czynności wyjaśniających związanych z posiadaniem psów rasy uznanej za agresywną i przygotowywanie stosownych projektów decyzji.

1. Iwona Skrzypińska – kierownik referatu ochrony środowiska i rolnictwa
    tel. 52 387 01 62
    tel.kom. 608 559 719
    e-mail: i[dot]skrzypinska[at]soleckujawski[dot]pl

2. Ewa Skierkiewicz – inspektor ds. ochrony środowiska
    tel. 52 387 01 65
    e-mail. ekologia[at]soleckujawski[dot]pl

3. Anna Kwiatkowska – inspektor ds. ochrony środowiska
    tel. 52 387 01 54
    e-mail: woda[at]soleckujawski[dot]pl

4. Joanna Rompkowska – inspektor ds. ochrony środowiska
    tel. 52 387 01 61
    e-mail: ochronasrodowiska[at]soleckujawski[dot]pl

5. Joanna Link – inspektor ds.ochrony środowiska
    tel. 52 387 01 61
    e-mail: ochronasrodowiska[at]soleckujawski[dot]pl

6. Agnieszka Szczuryk – inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: oplatasmieciowa[at]soleckujawski[dot]pl

7. Katarzyna Bujalska – podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 52 387 01 25
e-mail: oplatasmieciowa[at]soleckujawski[dot]pl

8. Ewelina Kubiak – pomoc administracyjna

 • Referat Gospodarki Komunalnej:

1) W zakresie utrzymania dróg:
a) prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg będących w Zarządzie Gminy, obejmująca m. in.:
– wykazy dróg gminnych,
– wykazy stanu dróg,
–  wykazy ksiąg obiektów mostowych na drogach.
b) prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg nie będących w zarządzie Gminy  Solec Kujawski,
c) przygotowanie  projektu uchwał w sprawie;
– zaliczenia dróg  do kategorii dróg gminnych  oraz  ustalenia  zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych,
– wysokości opłat za  zajęcie  pasa drogowego dróg gminnych  w celu wykonywania robót nie związanych z funkcjonowaniem drogi  oraz na  umieszczanie urządzeń w drogach  nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
– zasad korzystania z przystanków autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina oraz wysokości opłat za  ich korzystanie.
d) wydawanie opinii w sprawie zaliczania dróg ze względu na funkcje w sieci drogowej na kategorie,
e) wydawanie zezwoleń na zajęcie  pasa drogowego dróg gminnych  w celu wykonywania robót nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz naliczanie opłat,
f) wydawanie zezwoleń na  umieszczanie urządzeń w drogach  nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz naliczanie opłat, prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń oraz kwot naliczonych opłat,
g) wydawanie zezwoleń na lokalizację budowy lub przebudowy zjazdu z dróg gminnych oraz opinii o skomunikowaniu nieruchomości z drogami gminnymi,
h) pomoc w uzyskaniu zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny w odniesieniu do imprez odbywających się na obszarze gminy,
i) zarządzanie drogami publicznymi w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy, poprzez m. in.:
–  remont dróg,
–  prowadzenie kontroli wykonywanych robót, o których mowa wyżej,
–  ochronę dróg,
–  utrzymywanie we właściwym stanie oświetlenia ulic i placów,
–  prowadzenie spraw związanych z „Akcją Zima”,
–  przygotowanie dokumentacji przetargowej,
–  ustalenie zasad rozmieszczania na drogach urządzeń przeznaczonych do    gromadzenia odpadów,
–  utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
–  stosowanie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
j) koordynacja działań podejmowanych w gminie, mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, w szczególności poprzez:
– bieżącą współpracę z instytucjami, takimi jak: policja, straż pożarna, pogotowie wodne, nadzór budowlany, inspekcja ochrony środowiska, jednostki organizacyjne gminy, w tym szkoły oraz  inne jednostki i instytucje,
– utrzymywanie stałych kontaktów ze wspólnotą samorządową,
– ustalanie i udoskonalanie zasad współpracy zapewniających skuteczną realizację działań w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa w gminie,
– współudział w działaniach podejmowanych  przez zespół „Bezpieczna gmina”.
k) monitorowanie bieżącej sytuacji w gminie, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na utrzymanie ładu i porządku publicznego w dziedzinach, takich jak: utrzymanie czystości, ochrona środowiska, bezpieczeństwo na drogach,
l)  podejmowanie czynności wyjaśniających i prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku naruszania przepisów  w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku,
m) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach, a w szczególności:
– opracowywanie i dokonywanie zmian w projektach organizacji ruchem na drogach będących w zarządzie gminy,
– prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu w okresie wykonywaniu robót w pasie drogowym lub czynności wymagających zajęcia pasa drogowego zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami,
– wprowadzanie ograniczenia ruchu lub zamknięcia dróg będących w zarządzie gminy,
– wykonywanie zadań technicznych związanych z organizacją ruchu na drogach polegających  w szczególności na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
– współpraca z referatem realizacji inwestycji w zakresie uzgadniania i opiniowania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów technicznych.
n) prowadzenie spraw związanych z regularnym i nieregularnym przewozem osób i rzeczy, w tym:
– opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie krajowego transportu – regularnego przewozu osób,
– wydawanie zezwoleń dotyczących wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy – obejmujący obszar gminy i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,
– współpraca z referatem nieruchomości i zasobów  mieszkaniowych w  zakresie  opiniowania projektów podziału gruntów i dostępności do dróg gminnych,
o) koordynacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez plenerowych organizowanych przez gminę lub jej jednostki organizacyjne,
p) dokonywanie okresowych kontroli zakresie  wydanych zezwoleń na przewóz osób lub rzeczy,
q) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
r) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie, o tych planach komórki organizacyjnej sporządzającej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
s) udział w postępowaniu w sprawie opracowania studium uwarunkowań i planów miejskich (wnioski oraz opinie),
t) uzgadnianie projektów decyzji o wzizt w zakresie dróg gminnych.

1. Zbigniew Faleńczyk – Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej
    tel. 52 387 01 69
    e-mail: drogi[at]soleckujawski[dot]pl

2. Karolina Lemka – inspektor ds. drogownictwa
    tel. 52 387 01 64
    e-mail: drogi[at]soleckujawski[dot]pl

3. Agnieszka Szafrańska – inspektor ds. drogownictwa
    tel. 52 387 01 64
    e-mail: drogi[at]soleckujawski[dot]pl

 • Referat Gospodarczo – Techniczny
  Do zadań Referatu Gospodarczo-Technicznego należy, w szczególności:
 1. kierowanie zespołem pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych i innych form subsydiowanego zatrudnienia, w szczególności w zakresie:
 1. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 2. utrzymania terenów zielonych;
 3. utrzymania we właściwym stanie technicznym miejskich placów zabaw;
 4. utrzymanie we właściwym stanie technicznym znaków drogowych, tablic informacyjnych itp.;
 5. konserwacji i modernizacji rowów melioracyjnych;
 6. prac remontowo-budowlanych w gminnych zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych  oraz prac drogowych;

2.w zakresie targowiska:

 1. inkasowanie opłat targowych i odprowadzanie środków finansowych do kasy Urzędu;
 2. nadzorowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska;
 3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem targowiska:
 4. rozpowszechnianie informacji związanych z funkcjonowaniem targowiska poprzez przede wszystkim rozwieszanie ich na tablicy informacyjnej;
 5. uaktualnianie Regulaminu targowiska;
 1. gospodarowanie lokalami użytkowymi, w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy, które nie zostały oddane w zarząd lub przekazane do użytkowania innym instytucjom;
 2. utrzymanie w dobrym stanie technicznym budynków mieszkalnych i lokali użytkowych w tym świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy;
 3. ustalanie wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz składników czynszu i rozliczanie tych składników;
 4. nadzorowanie flagowania budynków użyteczności publicznej, ulic z okazji świąt narodowych i innych uroczystości;
 5. Zarządzanie Punktem Obsługi Pasażerów poprzez utrzymanie czystości, należytego stanu technicznego i pobieranie opłat;
 6. Utrzymanie w należytym stanie technicznym cmentarzy, miejsc pamięci i pomników.

1. Magdalena Menczyńska – Tarzyńska – Kierownik Ref. Gospodarczo-Technicznego
   tel. 52 387 01 40
   tel.kom. 608 559 836
   e-mail: m[dot]menczynska-tarzynska[at]soleckujawski[dot]pl

2. Wiesława Zawalińska – pomoc administracyjna
    tel. 52 387 01 40
e-mail: rgt[at]soleckujawski[dot]pl

3. Anna Urbańska – referent ds. administrowania budynkami mieszkalnymi
tel. 52 387 01 40
e-meil: rgt@soleckujawski

4. Marek Wichrowski – robotnik gospodarczy

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy nadzoruje pracę Biura Promocji.

 • Biuro Promocji:
 • promowanie gminy oraz kształtowanie jej wizerunku;
 • przygotowywanie i realizacja działań promocyjnych;
 • organizacja udziału w targach i wystawach;
 • prowadzenie stron internetowych w zakresie aktualności i promocji Gminy;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wydawnictw, zakupu materiałów promocyjnych, wystawienniczych;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą Burmistrza;
 • prowadzenie spraw z zakresu kontaktów zagranicznych gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z kulturą, turystyką i sportem;
 • prowadzenie księgi pamiątkowej Gminy;
 • obsługa techniczno–administracyjna Komisji Socjalnej;
 • realizacja zadań zleconych powierzonych Burmistrzowi w zakresie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy;
 • koordynowanie zadań związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej;
 • prowadzenie ewidencji dóbr kultury będących w Gminie w zakresie;
  1. prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z utrzymaniem i ewidencją cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej;
  2. prowadzenie bieżących przeglądów cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury;
  3. przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na utrzymanie lub modernizację cmentarzy, miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury;
  4. pozyskiwanie dóbr kultury;
  5. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji prowadzonych spraw.

14) przygotowanie i koordynowanie uroczystości związanych ze świętami państwowymi i lokalnymi;

15)  prowadzenie rejestrów zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw;

16) współpraca w zakresie dokumentów strategicznych;

17) ochrona zdrowia;

18) współpraca ze świetlicami wiejskimi w tym współorganizowanie imprez.

1. Beata Janiszewska – Kierownik Biura Promocji
tel. 52 387 01 12
tel. kom. 531 686 990

e-mail: promocja[at]soleckujawski[dot]pl

2. Sylwia Rejent – podinspektor ds. promocji oraz przetwarzania dokumentów niejawnych
tel. 52 387 01 12
meil: sr[at]soleckujawski[dot]pl

3. Jolanta Gondek – robotnik gospodarczy (świetlica w Sołectwie Chrośna).

4. Halina Franaszczuk – robotnik gospodarczy (świetlica „Jagódka” – Sołectwo Kujawska).

5. Natalia Schulc – Frąckowiak – robotnik gospodarczy (świetlica „Makowianka” – Sołectwo Otorowo – Makowiska).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>