Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

  • Wydział Wydział Utrzymania Miasta
  • Termin załatwienia w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
  • Osoba kontaktowa Iwona Skrzypińska
  • Miejsce załatwienia UMiG
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 62
  • Miejsce odbioru Budynek "D" przy ul. Toruńskiej 8
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów,
   1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
   2. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę (np. w postaci podpisu na wniosku),
   Powyższa zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
   a) spółdzielnię mieszkaniową,
   b) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
   c) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
   d) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w pkt 2a-2c,
   3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (w przypadku spółdzielni i wspólnot),
   art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
   Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
   4. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
   5. Projekt planu:
   a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszych niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
   b) przesadzenia drzewa lub krzewu
   Jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
   6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,
   7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art.51 ust.1 pkt 1-4 i 10 oraz w art.52 ust.1 pkt 1,3,7, 8,12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
  • Opłaty 17,00 zł – opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej. Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, które należy składać w sekretariacie Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 1 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   1.art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póź. zm.)

   2. art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)

   3. art. 104 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian