Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  • Wydział Wydział Utrzymania Miasta
  • Termin załatwienia do 30 dni od dnia złoszenia. Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji - do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystapić, jeśli Burmistrz MiG Solec Kujawski w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia (decyduje data wpływu do urzędu) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
  • Osoba kontaktowa Ewa Skierkiewicz
  • Miejsce załatwienia UMiG
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 65
  • Miejsce odbioru Budynek "D" przy ul. Toruńskiej 8
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek,
   2. Formularz zgłoszenia,
   3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Opłaty przyjecie złoszenia - 120 zł, pełnomocnictwo - 17 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie UMiG lub na rachunek organu w Banku PEKAO SA I Oddział w Solcu Kujawskim nr 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535
  • Tryb odwoławczy W przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, które należy składać w sekretariacie Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 2 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna
   1. Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ).
   2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880).
   3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, 879).
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. 2016 r. poz. 1827  t. j.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian