Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

  • Wydział Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi właściwemu w sprawie kompletnego wniosku wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • Osoba kontaktowa Iwona Konopa, Małgorzata Mandziejewska, Paweł Kaszanek
  • Miejsce załatwienia UMiG, budynek "B" pok. 28
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 22, 52 387 01 18
  • Miejsce odbioru Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, budynek "B", pokój nr 28
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.
   2. Pisemna zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji we wnioskowanym zakresie.
   3. Kserokopia decyzji o warunkach zabudowy, której zmiana dotyczy.
   4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
   5. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
   6. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

  • Opłaty Opłata skarbowa: 1. 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, 2. 10 zł - za wydanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy. Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim. .
  • Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 11, stanowiącej załącznik

   Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2020r. poz. 256).
   2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.).
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian