Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r.


1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r.

–  Uchwała Nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 wrzesnia 2016r.


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r. (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2015r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)


3. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r. (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)


Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski


4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Bydgoszczy (pismo z 14 sierpnia 2018r., WOO.411.162.2018.AT),

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 25 lipca 2018r., NNZ.42.1.SK.1.2018).


5. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 21 wrzesnia 2018r., WOO.410.374.2018.AT, dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko.


6. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 14 wrzesnia 2018r., NNZ.42.1.SK.1.2018, dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko.


7. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 25 wrzesnia 2018r., NNZ.9022.1.521.2018, dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko.


8. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2018r., NNZ.42.1.SK.1.2018, dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko.


9. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ, WIES OTOROWO, GMINA SOLEC KUJAWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ NA SRODOWISKO (wyłożenie w dniach od 5 grudnia 2018r. do 10 stycznia 2019r.)

9.1. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

 9.2. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 1

Prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski


10. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski (Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 roku)


11. Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przyjęciu przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 22 lutego 2019 roku Uchwały Nr IV/33/19 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski (art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)


12. Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko


13. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odziaływania na srodowisko


14. Publikacja Uchwały Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 roku – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 26 lutego 2019r. poz. 1124

Informacje

Rejestr zmian