Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – Uchwała Nr XIV/133/16 z dnia 18 marca 2016r.

  • Nr karty/rok 1/2016
  • Rodzaj dokumentu inne dokumenty
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski (Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r.)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem planistycznym, określającym politykę jej rozwoju przestrzennego. Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium jest prawem wewnątrzgminnym wiążącym władzę oraz podporządkowane jej organy i jednostki, w podejmowanych decyzjach w zakresie działań dotyczących polityki przestrzennej gminy dla realizacji określonych celów.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Solec Kujawski
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6720.1.2015
  • Dokument wytworzył Wykonawca opracowania: Pracownia Urbanistyczna AWJ Wojciech Jaworski, ul.Jarmużowa 3, 85-410 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 18.03.2016
  • Dokument zatwierdził Rada Miejska w Solcu Kujawskim
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul.23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, budynek B, pokój nr 27
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://www.bip.soleckujawski.pl/strona-130-studium_uwarunkowan_i_kierunkow+studium_uwarunkowan_i_kierunkow.html
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/C/2016; 2/C/2016; 2/F/2015; 3/F/2015; 3/I/2015; 4/I/2015; 7/I/2015; 8/I/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian