Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
Burmistrz Solca Kujawskiego wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska-Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7
Wymagane dokumenty:
- Wniosek (złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy),
- dokumentacja wymieniona w pkt. „Uwagi”,
- oryginał dowodu wpłaty
Opłaty:
- 82 zł – za sporządzenie zezwolenia,
- 17 zł - opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania
Uwagi:
Uwagi: Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 616) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest obowiązany wystąpić:
1. do Burmistrza właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
2. do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:
1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
 oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
2. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej),
3. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
4. informację o:
 liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
 przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
 sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 odpłatności za wstęp na imprezę,
 powiadomieniu:
- Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
- Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
5. opinie: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
UWAGA!
Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
Kontrola imprez:
w trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrz , może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.
Przepisy karne:
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 616).

Karta Usług - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
PDFKarta Usług Nr 21_USC_dostępność.pdf (146,56KB)
 

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego