Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział:
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Termin załatwienia:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Anna Kwiatkowska, Małgorzata Mandziejewska, Paweł Kaszanek
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 28 (budynek B)
Telefon kontaktowy:
52 387 01 22, 52 387 01 23
Miejsce odbioru:
UM, pok. 28 (budynek B)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.
2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
3. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
1. 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,
2. 598 zł - za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim.
Na stronie internetowej tut. Urzędu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ znajduje się numer konta, na który należy dokonywać wpłat.
Zwolnienie z opłaty skarbowej dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
Uwagi:
1. Definicja celu publicznego zawarta jest w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.).
2. Mapy można uzyskać m.in. w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ulica Zygmunta Augusta 16.
3. Obowiązek uzyskania opinii właściwych organów w toku postępowania wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na uzgodnienie.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 10 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 840 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 645 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. nr 164, poz.1588 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. nr 164, poz. 1589).
9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.).

Karta Usług - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

PDFKarta Usług Nr 9.pdf (351,00KB)

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.

PDFWniosek do Karty Usług Nr 9 - o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (581,42KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego