Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał - 2023 rok


Na LXXIII sesję RM zaplanowaną na 19.09.2023 r.

Uchwała Nr LXXIII/.../23 RM w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok.

PDFprojekt_uchwały zmiana budżetu Gminy na 2023 rok.pdf (3,24MB)

Uchwała Nr LXXIII/.../23 RM w sprawie zmiany wpf Gminy Solec Kujawski na lata 2023 - 2029

PDFprojekt_uchwały_zmiana wpf.pdf (782,23KB)


Na LXXIV sesję RM zaplanowaną na 29.09.2023 r.

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok.
PDFprojekt_uchwały_zmiana budżetu.pdf (1,63MB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie zmiany wpf Gminy Solec Kujawski na lata 2023 - 2043.
PDFprojekt_uchwały_zmiana wpf.pdf (872,70KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
PDFprojekt_uchwały_wybór ławników.pdf (315,69KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego Panu Markowi Małeckiemu
PDFprojekt_uchwały_Honorowe Obywatelstwo dla p. M. Małeckiego.pdf (964,24KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego Panu Czesławowi Frischke.
PDFprojekt_uchwały_Honorowe Obywatelstwo - p. Cz. Frischke.pdf (885,77KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie przyznania Medalu ”Za zasługi dla Solca Kujawskiego” Zespołowi Wokalnemu INWENCJA w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt_uchwały - Medal za zasługi - Zespół Inwencja.pdf (372,66KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie przyznania Medalu ”Za zasługi dla Solca Kujawskiego” Uniwersytetowi  Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
PDFprojekt_uchwały_ Medal za zasługi - Uniwersytet III Wieku.pdf (379,63KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie przyznania Medalu ”Za zasługi dla Solca Kujawskiego” Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Organizacji Proobronnej Bizon  im. Gen. Augusta Emila Fieldorfa w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt_uchwały_Medal za zasługi - Bizon.pdf (413,44KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie przyznania Medalu ”Za zasługi dla Solca Kujawskiego” Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu  w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt_uchwały_Medal za zasługi - Kurkowe Bractwo Strzeleckie.pdf (374,72KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie przyznania Medalu ”Za zasługi dla Solca Kujawskiego” Pani Halinie Franaszczuk.
PDFprojekt_uchwały_Medal za zasługi - p. H. Franaszczuk.pdf (360,74KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie przyznania Medalu ”Za zasługi dla Solca Kujawskiego” Panu Romanowi Guździoł.
PDFprojekt_uchwały_Medal za zasługi - p. R. Guździoł.pdf (367,37KB)
 

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 sierpnia 2023 r.
PDFprojekt_uchwały_rozpatrzenie wniosku z dnia 18.08.23 r.pdf (440,85KB)
 

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie nadania nazwy ulicy „Do Białej Góry”.
PDFprojekt_uchwały_nadanie nazwy ulicy.pdf (632,41KB)
 

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
PDFprojekt_uchwały_odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf (375,13KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
PDFprojekt_uchwały_zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej.pdf (570,02KB)

Uchwała Nr LXXIV/.../23 RM w sprawie zaliczenia odcinka drogi publicznej do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
PDFprojekt_uchwały_zaliczenia odcinka drogi publicznej do kategarii drogi gminnej.pdf (566,27KB)
 

Na LXXV sesję RM zaplanowaną na 27.10.2023 r.

Uchwała Nr LXXV/.../23 RM w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok.
PDFprojekt_uchwały_zmiana budżetu na 2023 rok.pdf (2,20MB)

Uchwała Nr LXXV/.../23 RM w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawski
PDFprojekt_uchwały_uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości.pdf (1,19MB)
PDFprojekt uchwały_uchwalenie Regulaminu utrzytmania czystości_dostępność.pdf (354,00KB)

Uchwała Nr LXXV/...23 RM w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFprojekt_uchwały_sposób i zakres świadczenia usług.pdf (918,47KB)
PDFprojekt_uchwały_sposób i zakres świadczenia usług_dostępność.pdf (133,49KB)

Uchwała Nr LXXV/..../23 RM w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Gminy Solec Kujawski
PDFprojekt_uchwały_pominiki przyrody.pdf (511,76KB)
PDFprojekt_uchwały_pominik przyrody_dostępność.pdf (136,38KB)

Uchwała Nr LXXV/.../23 RM w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
PDFprojekt_uchwały_Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (536,40KB)
PDFprojekt uchwały_Program współpracy_dostępnośćdocx.pdf (403,74KB)

Uchwała Nr LXXV/.../23 RM w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
PDFprojekt_uchwały_usługi wsparcia krótkoterminowego.pdf (808,23KB)
PDFprojekt_uchwały_usługi wspracia którtkoterminowego_dostępność.pdf (130,38KB)

Uchwała Nr LXXV/.../23 RM w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
PDFprojekt_uchwały_zmiana Statutu MGOPS.pdf (425,28KB)
PDFprojekt_uchwały_zmiana Statutu MGOPS_dostępność.pdf (113,41KB)

Uchwała Nr LXXV/.../23 RM w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 września 2023 r.
PDFprojekt_uchwały_rozpatrzenie petycji z dnia 29.09.23 r.pdf (881,19KB)
PDFprojekt uchwały rozpatrzenie petycji_dostępnośćdoc.pdf (156,34KB)

Na LXXVI sesję RM zaplanowaną na 01.12.2023 r.

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok.
PDFprojekt_uchwały_zmiana budżetu Gminy na 2023 rok.pdf (969,60KB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023 – 2043.
PDFprojekt_uchwały_zmiana wpf.pdf (777,11KB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
PDFprojekt_uchwały_określenie wysokości stawki podatku od nieruchomości.pdf (607,68KB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
PDFprojekt_uchwały_wysokość stawek od środków transportowych.pdf (917,73KB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
PDFprojekt_uchwały_podatek rolny.pdf (332,51KB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników  ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Solec Kujawski.
PDFprojekt_uchwały_ustalenie wysokości ekwiwalentu.pdf (527,65KB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024  oraz Programu  ochrony  środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2030 za okres 2021-2022.
PDFprojekt_uchwały_przyjęcie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska.pdf (404,90KB)
PDFRaport z wykonania Programu ochrony środowiska.pdf (2,37MB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
PDFprojekt_uchwały_usługi opiekuńcze specjalistyczne i sąsiedzkie.pdf (1,49MB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego dp udzielenia wsparcia w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
PDFprojekt_uchwały_podwyższenie kryterium dochodowego - Posiłek w szkole i w domu.pdf (512,99KB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie utworzenia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
PDFprojekt_uchwały_utworzenie Programu osłonowego - Posiłek w szkole i w domu.pdf (847,41KB)

Uchwała Nr LXXVI/.../23 RM w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych wspieranych w mieszkania wspomagane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym.
PDFprojekt_uchwały_przekształcenie mieszkań chronionych.pdf (725,33KB)

Na LXXVII sesję RM zaplanowaną na 15.12.2023 r.

Uchwała Nr LXXVII/.../23 RM w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.
PDFprojekt_uchwały_uchwalenie budżetu na 2024 rok wraz z objaśnieniami.pdf (2,86MB)
PDFzał. od nr 1 do 14 do projektu uchwały_uchwalenie budżetu na 2024 rok.pdf (6,74MB)

Uchwała Nr LXXVII/.../23 RM w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024 – 2043.
PDFprojekt_uchwały_WPF na lata 2024 - 2043.pdf (2,78MB)

Uchwała Nr LXXVII/.../23 RM w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Solcu Kujawskim.
PDFprojekt_uchwały_pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego.pdf (327,88KB)

Uchwała Nr LXXVII/.../23 RM w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta Bydgoszczy na 2024 rok.
PDFprojekt_uchwały_pomoc finansowa na rzecz Miasta Bydgoszczy.pdf (505,48KB)

Uchwała Nr LXXVII/.../23 RM w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ul. Ks. Piotra Skargi – ul. Targowa” w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt_uchwały_miej. plan_ul. Ks. P.Skargi - ul. Targowa.pdf (369,68KB)

Uchwała Nr LXXVII/.../23 RM w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Powstańców – teren południowo-wschodni część I” w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt_uchwały_miej. plan_Powstańców - teren poł. - wsch. część I.pdf (1 017,17KB)

Uchwała Nr LXXVII/.../23 RM w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Powstańców – teren południowo-wschodni część II” w Solcu Kujawskim.
PDFprojekt_uchwały_miej. plan_Powstańców - teren poł. - wsch. część II.pdf (291,52KB)

Uchwała Nr LXXVII/.../23 RM w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu Kujawskim.  
PDFprojekt_uchwały_zmiana uchwały_Zespół Interdyscyplinarny.pdf (347,08KB)

Na LXXVIII sesję RM zaplanowaną na 28.12.2023 r.

Uchwała Nr LXXVIII/.../23 RM w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok.
PDFprojekt_uchwały_zmiana budżetu na 2023 rok.pdf (714,97KB)

Uchwała Nr LXXVIII/.../23 RM w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023 – 2043.
PDFprojekt_uchwały_zmiana wpf.pdf (619,97KB)

Uchwała Nr LXXVIII/.../23 RM w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
PDFprojekt_uchwały_wykaz wydatków niewygasających.pdf (595,08KB)

Uchwała Nr LXXVIII/.../23 RM w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta Bydgoszczy na 2023 rok.
PDFprojekt_uchwały_zmiana uchwały_dotacja celowa na rzecz Miasta Bydgoszczy.pdf (429,12KB)

Uchwała Nr LXXVIII/.../23 RM w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski.
PDFprojekt_uchwały_odstąpienie od zbycia w drodze przetargu.pdf (326,56KB)

Uchwała Nr LXXVIII/.../23 RM w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.
PDFprojekt_uchwały_wyrażenie zgody_umowa dzierżawy.pdf (335,31KB)

Uchwała Nr LXXVIII/.../23 RM w sprawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr 80/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2023 r.
PDFprojekt_uchwały_wniesienie skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze.pdf (359,71KB)

Uchwała Nr LXXVIII/.../23 RM w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 7 grudnia 2023 r.
PDFprojekt_uchwały_rozpatrzenie wniosku z dnia 7.12.23 r.pdf (414,03KB)

Stanowisko Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie poparcia petycji Fundacji JeKo „Jak Jeż z Kotem” w Solcu Kujawskim.
PDFStanowisko RM poparcie petycji Fundacji JeKo.pdf (305,10KB)

Stanowisko Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 21 grudnia 2023 r. kierowanego do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale antysmogowej obowiązującej na obszarze województwa Kujawsko-Pomorskiego.
PDFStanowisko RM poparcie apelu RM Pruszcz.pdf (473,96KB)

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego