Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział:
Wydział Utrzymania Miasta
Termin załatwienia:
Deklarację uznaje się za złożoną z chwilą wpływu do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bujalska, Agata Martko (zastępstwo Agnieszki Szczuryk)
Miejsce załatwienia:
pok. 2, Wydział Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a,
Telefon kontaktowy:
52 387 01 25
Miejsce odbioru:
pok. 2, Wydział Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a,
Wymagane dokumenty:
Wypełniony druk „Deklaracja DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy”.
Opłaty:
nie podlega
Tryb odwoławczy:
Od złożenia deklaracji nie przysługuje odwołanie.
W przypadku wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (na skutek niezłożenia deklaracji lub wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji) przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie
14 dni od dnia doręczenia
Uwagi:
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.
3. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot
władający nieruchomością (np. zarządca wspólnoty, spółdzielni).
4. Deklarację o wysokości opłaty można przesłać w formie elektronicznej poprzez
platformę „ePUAP”, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym „ePUAP”.
5. W przypadku gdy w danym miesiącu mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu
zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
6. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
Burmistrz Solca Kujawskiego określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe
dla wybranej metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.
7. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty, Burmistrz Solca Kujawskiego
zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych
podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w
zawiadomieniu.
8. Stawki opłat określa Uchwała nr XLVII/348/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z
dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz Uchwała nr
XLVII/349/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 czerwca 2022 roku w
sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
9. Deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.)
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.),
3. Uchwała nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Karta Usług - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFKarta Usług Nr 9_WUM_dostępność.pdf (130,46KB)

Deklaracja DO - 1

PDFDeklaracja-DO-1_dostępność.pdf (375,78KB)

Klauzula informacyjna

PDFKlauzula-informacyjna-ROŚIR-1.pdf (135,18KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego